Tjenestemandspension

Tjenestemandspensionsloven og finanslovens § 36 er grundlaget for tjenestemandspensionsordningen, der også er beskrevet i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens Personaleadministrative vejledning (PAV) kap. 34.

Egenpension

Egenpension kan ydes som alderspension fra:

  •   pensionsudbetalingsalderen med førtidspensionsfradrag, eller 
  •   folkepensionsalderen uden fradrag.

Før pensionsudbetalingsalderen efter indhentet udtalelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen som:

  • utilregnelighedspension ved afsked pga. utilregnelig årsag (fx uegnethed), eller
  • svagelighedspension ved fratræden pga. sygdom.

Læs mere om svagelighedspension her

Pensionstypen er bestemt af afskedsårsagen. Se beskrivelsen heraf i den indledende tekst i pensionstabellerne. 

Som hovedregel beregnes en tjenestemandspension på basis af seneste skalatrin samt pensionsalder optjent på pensioneringstidspunktet.

Den erhvervsaktive tjenestemand har med MitID/NemID adgang til sine pensionsoplysninger på www.tjenestemandspension.dk.

Optjening af pensionsalder

Dette registreres i PENSAB af ansættelsesmyndigheden, der har ansvar for administration af pensionsalderen, jf. bekendtgørelse om PENSAB. 

Denne pensionsalderadministration er tillige reguleret i cirkulære nr. 10015 af 18. december 2020 og i pensionsaldervejledningen fra 1992. 

Pensionsaldervejledningen fra 1992 er i juni 2023 blevet suppleret med:
Vejledning om administration af pensionsalder mv. for tjenestemænd mfl. juni 2023. Vejledning om pensionsalder - juni 2023

Et regneark til brug for beregning af den pensionsalder, der skal tilbydes nyansatte tjenestemænd, kan hentes her.

Brevskabeloner til brug ved sagsbehandlingen af sådant tilbud:

Beregning af tjenestemandspension

Beskrivelse af beregning af tjenestemandspension findes i indledende tekst til pensionstabellerne, hvori de aktuelle tjenestemandspensionssatser for egenpensioner og ægtefællepensioner kan findes.

 www.tjenestemandspension.dk under fanebladet "generel beregning", kan man beregne en tjenestemandspension.

Engangsbeløb

Tjenestemænd m.fl. i staten optjener fra den 1. januar 2019 et engangsbeløb for hvert kvartal, der udskyder pensioneringen.

Optjening af engangsbeløbet sker først fra det tidspunkt, hvor tjenestemanden har optjent 37 års pensionsalder. Optjening sker dog tidligst fra den 1. januar 2019, selv om tjenestemanden før den 1. januar 2019 havde optjent 37 års pensionsalder.

Ved beregningen af engangsbeløbet anvendes de sædvanlige kvartaler - januar, april, juli og oktober. Hvis tjenestemanden fratræder ”inde i” et kvartal, indgår det pågældende kvartal ikke i beregningen af engangsbeløbet.

Ordningen omfatter tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte og overenskomstansatte med statslig tjenestemandspensionsret, som er omfattet af centralorganisationernes forhandlingsret.

Engangsbeløbet beregnes som 15 pct. af den pensionsgivende løn på det skalatrin, som tjenestemandens pension bliver beregnet af.

I tabel 1.1.2 i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens lønoversigt fremgår det årlige og månedlige pensionsbidrag ud for hvert skalatrin.

Engangsbeløbet kan beregnes ved at opgøre antallet af fulde kvartaler efter 37 års pensionsalder er opnået og herefter beregne engangsbeløbet ud fra satserne i tabel 1.1.2. Den aktuelt optjente pensionsalder kan ses ved opslag på www.tjenestemandspension.dk.

Eksempel: (satser pr. 1. oktober 2023)

En tjenestemand på skalatrin 42 har den 30. september 2021 opnået 37 års pensionsalder og fortsætter på fuld tid i stillingen frem til udgangen af september 2023, dvs. der er samlet optjent 2 år (i alt 24 måneder) efter opnåelse af 37 års pensionsalder.

Engangsbeløbet udgør således 5.240,43 X 24 = 125.770,32 kr. før skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Udbetaling Danmark beregner og udbetaler et optjent engangsbeløb sammen med udbetalingen af tjenestemandspensionen.

Tjenestemænd mfl. kan ringe til Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 32 00 og få en beregning af engangsbeløbet ud fra et forventet pensioneringstidspunkt.

Læs mere - Links

Cirkulære om aftale om engangsbeløb til tjenestemænd efter optjening af 37 års pensionsalder.

Finansministeriets vejledning om pensionsforhold på folkeskoleområdet 1996.

Læs nærmere om tjenestemandspension på borger.dk.