Pension for overenskomstansatte

Overenskomstansatte er omfattet af de pensionsordninger, der fremgår af (fælles-)overenskomsterne og/eller organisationsaftalerne. Heri er fastsat regler om pensionsbidragets størrelse og beregning, pensionsinstitut samt om eventuelle karensbestemmelser.

Du kan finde overenskomsterne på Medarbejder- og Kompetencestyrelsens hjemmeside.

Du kan kontakte dit pensionsselskab for nærmere spørgsmål til din overenskomstpension.

Ydelser i pensionsordninger

Finansministeriet og centralorganisationerne har indgået en aftale om de krav, der stilles til overenskomstansattes pensionsordninger, jf. cirkulære af 29. juni 2023 om om generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning i forbindelse med jobskifte).

Der er tale om en række minimumskrav til de ydelser, som pensionsordningerne skal indeholder, herunder livrentedækning, invalidedækning og børnepension. Herudover indeholder aftalen regler om beløbsgrænser for tilbagekøb (genkøb) af pensionsordninger, som staten har bidraget til i form af indbetalinger af overenskomstbestemte pensionsbidrag. Endelig indeholder aftaler regler om overførsel ved jobskifte af pensionsordninger, der er opsparet under ansættelse i staten.

I tilfælde, hvor en ansat på grund af helbredsmæssige forhold ikke kan optages på normale vilkår i den overenskomstmæssige pensionsordning, kan der søges om dispensation om, at der skal ske indbetaling af pensionsbidrag til den pågældendes eksisterende pensionsordning eller til en anden pensionsordning, der kan godkendes af overenskomstens parter. Dispensationen skal ske med tilslutning fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og den forhandlingsberettigede organisation.

Ansatte i fleksjob kan i visse tilfælde bevare indbetaling af det overenskomstbestemte pensionsbidrag til deres hidtidige pensionsordninger, jf. Finansministeriets cirkulære af den 14. december 2012 om pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv.