Barsel

""

Der trådte en ny barselslov i kraft pr. 1. juli 2022. Forældre til børn, der er født den 2. august 2022 eller senere, vil være omfattet af de nye barselsregler

Du kan finde barselsaftalen her og administrationsgrundlaget her.

Nedenstående Q&A henvender sig til statslige arbejdsgivere og giver svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med implementeringen af de nye barselsregler mv. på statens område.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU er enige om, at de fleste ændringer i den nye barselslov kan håndteres inden for rammerne af den eksisterende statslige barselsaftale. Parterne er også enige om, at der er anledning til justeringer af barselsaftalen på enkelte punkter i lyset af den nye lovgivning. Derfor har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU udarbejdet et administrationsgrundlag, som dels supplerer barselsvejledningen ved at give et overblik over de nye barselsregler, dels indeholder de ændringer af barselsaftalen, som parterne er enige om som følge af den nye lov.

En kommende mor ansat i staten har ligesom tidligere ret til at påbegynde graviditetsorlov med løn 6 uger før forventet fødsel. Moderen skal senest 3 måneder før det forventede fødselstidspunkt underrette sin arbejdsgiver om tidspunktet for den forventede fødsel og om, i hvilket omfang hun vil holde graviditetsorlov.

Nej. Lønretten i barselsaftalen med tilhørende administrationsgrundlag er øremærket hhv. mor og far/medmor, uanset om begge forældre er statsansatte. Hvis statsansatte forældre benytter sig af muligheder for at overdrage orlovsuger i medfør af den nye barselslov, overføres en eventuel tilknyttet lønret ikke. Det er i så fald alene fraværs- og dagpengeretten, der overføres mellem dem.

Ja. Såfremt arbejdsgiver ikke kan få dagpengerefusion i alle orlovsugerne med løn, jf. administrationsgrundlaget afsnit 2.1, 2.2 og 3.1, og som følge heraf udbetaler nedsat løn svarende til differencen mellem dagpengesatsen og medarbejderens sædvanlige løn, da indbetales fortsat fuld pension.

Der er ikke indført særligt dokumentationskrav i forbindelse med de nye barselsregler. Der kan derfor henvises til barselsvejledningens afsnit 6.1.3.

Fordelingen af adoptanternes orlovsuger med løn efter modtagelsen er blevet ændret. Den hidtidige 14 ugers orlovsperiode med løn efter modtagelsen, jf. barselsaftalens § 5, omlægges til 10 ugers orlov med løn efter modtagelsen, således at adoptanterne tilsammen har ret til løn i op til 10 uger i orlovsperioden lige efter modtagelsen af barnet. De øvrige 4 uger er ændret til forældreorlov med løn, som er til fordeling mellem adoptanterne. Samlet set har adoptanterne således ikke fået flere orlovsuger med løn.

Der er ikke sket ændringer i forhold til feriereglerne. Der optjenes fuld ferie med løn under fravær med hel eller delvis løn. Det betyder, at medarbejderen optjener ferie under hel eller delvis lønnet fravær på grund af barsels- og adoptionsorlov. Under tjenestefrihed, hvor der hverken ydes løn eller optjenes pensionsret, optjenes ferie i de første 6 måneder af en fraværsperiode. Læs mere om feriereglerne i Ferievejledningen, afsnit 2.3.1 og 2.3.2.

Med virkning fra 2. august 2022 er der som noget nyt indført en fraværsret på op til 5 dages omsorgsorlov i lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager. En medarbejder har dermed ret til fravær i fem arbejdsdage hvert kalenderår til at yde personlig omsorg eller støtte til egne børn, forældre, ægtefælle eller partner, eller en person der bor i samme husstand, som har behov for væsentlig omsorg eller støtte på grund af en alvorlig helbredsmæssig tilstand. Dagene er uden løn.

De omsorgsdage, der følger af den statslige barselsaftale indgået mellem Medarbejder- og Kompetencestyrelsen og CFU vedrører 2 omsorgsdage med løn, som tildeles pr. barn op til 7 år i hvert kalenderår.

Retten til omsorgsdage og omsorgsorlovsdage supplerer hinanden.

Med virkning fra 2. august 2022 er der som noget nyt indført en fraværsret på op til 5 dages omsorgsorlov. Fraværsretten fremgår af lov om lønmodtageres ret til fravær fra arbejde af særlige familiemæssige årsager § 1, stk. 2. Medarbejderen kan vælge at holde de 5 dages omsorgsorlov som en samlet periode eller som enkelte dage, og dagene tildeles ved årets begyndelse. De 5 dages omsorgsorlov er uden løn.

I perioden fra den 2. august 2022 til og med den 31. december 2022 har medarbejderen dog alene ret til 2 dages omsorgsorlov.