Rådgivning til statens arbejdsgivere

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen rådgiver departementer og større styrelser om ansættelsesretlige spørgsmål.

Vi rådgiver om anvendelse og fortolkning mv. af Medarbejder- og Kompetencestyrelsens egne regler, herunder tjenestemandsloven, tjenestemandspensionsloven med tilhørende bekendtgørelser, cirkulærer samt overenskomster og aftaler mv., der er indgået af styrelsen selv.

Vi besvarer spørgsmål hurtigst muligt. Svartiden afhænger af spørgsmålenes kompleksitet og hastende karakter.

Du kan kontakte de enkelte kontorer i arbejdsgiverrådgivningen direkte.

Rådgivningstelefonerne er åbne alle hverdage fra klokken 9-16

Her kan du se hvilke institutioner, vi yder rådgivning til

De fire rådgivningsteams' ansvarsområder og kontaktoplysninger:

Kontakt Center for Overenskomster (CO), hvis du har spørgsmål inden for nedenstående emner.

Tlf.: 3527 1314

Mail: 

CO rådgiver primært i kollektiv arbejdsret

 • Fortolkning af overenskomster og aftaler
 • Indplacering på overenskomst, herunder lønniveau, grænsedragningsspørgsmål mv.
 • Løn, lønpolitik, lønforhold, de årlige lønforhandlinger, mv.
 • Chefområdet: chefaftaler, åremål, chefløn, klassificering af chefstillinger
 • Arbejdstidsaftalen, ferieaftalen, barselsaftalen, tillidsrepræsentantaftalen, tjenesterejseaftalen, mv.
 • Lokale forhandlinger, lokalaftaler, mv.
 • Job på særlige vilkår (fleksjob, løntilskud, mv.)
 • Overenskomster i Grønland
 • Jubilæumsgratiale
 • Ansættelsesbeviser

Kontakt Ansættelsesteamet, hvis du har spørgsmål inden for nedenstående emner.

Tlf.: 3527 1315

Mail: 

Team Ansættelsesret rådgiver primært i individuel arbejdsret

 • Afskedigelse, bortvisning og andre ansættelsesretlige reaktioner over for medarbejdere, chefer og tillidsrepræsentanter m.fl.
 • Forvaltningsretlige spørgsmål og andre spørgsmål relateret til det individuelle ansættelsesforhold, herunder partshøring, forskelsbehandling, fritstilling m.v.
 • Stillingsændringer, herunder geografisk flytning, ressortomlægninger mv.
 • Opslagsregler
 • Ansættelsesformer
 • Tjenestefrihed
 • Tilbagebetaling og efterbetaling
 • Tjenestemænds ansættelsesvilkår herunder fortolkning af tjenestemandsloven
 • Honorar for deltagelse i kollegiale nævn (særskilt vederlag)
 • God adfærd i det offentlige og Kodex VII

Kontakt Pensionsteamet, hvis du har spørgsmål inden for nedenstående emner.

Tlf.: 3527 1316

Mail: 

Team Pension rådgiver primært om pensionsforhold og seniorvilkår

Tjenestemandspension mv.

 • Tjenestemandspension generelt
 • Pensionsalderoptjening
 • Pensionsretlige udtalelser ved afsked
 • 'Bilag M' (pensionsforhold for tjenestemænd på nye lønsystemer)
 • Supplerende pension til tjenestemænd

Overenskomstpension mv.

 • Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv. (ydelsessammensætning, tilbagekøb og overflytning ved jobskifte)
 • Dispensation for tilhørsforhold til overenskomstbestemte pensionsordninger
 • Gruppeliv
 • ATP-bidrag

Seniorer

 • Seniorordninger
 • Frivillig fratræden
 • Seniorbonus

Hvis du er ansat eller tidligere ansat og har spørgsmål til din tjenestemandspension, kan kontakte vores borgertelefon på tlf.nr. 2540 9720 fra klokken 9-12 på alle hverdage.

Drejer det sig om beregning af tjenestemandspension, herunder opsat pension, skal henvendelse dog ske til Udbetaling Danmark på tlf.nr. 7012 3200.

Kontakt Kontor for Arbejdsmiljø, Samarbejde og Kompetenceudvikling (ASK), hvis du har spørgsmål inden for nedenstående emner.

Mail: 

ASK rådgiver primært om Samarbejdsaftalen og Kompetenceaftalen.

Samarbejdsaftalen

 • Fortolkning af Aftale om Samarbejde og samarbejdsudvalg i staten
 • Sammenlagt struktur mellem samarbejdsudvalg og arbejdsmiljøudvalg

Der henvises til Samarbejdssekretariatet for rådgivning, vejledning og SU-uddannelse.

Kompetenceaftalen

 • Fortolkning af Aftale om Kompetenceudvikling

Der henvises til Kompetencesekretariatet for rådgivning om kompetenceudvikling og for vejledning ift. at søge støtte hos Den Statslige Kompetencefond.

Arbejdsmiljø

For rådgivning på arbejdsmiljøområdet henvises til Arbejdstilsynets hjemmeside og call center 7012 1288.

For materiale, der understøtter arbejdsmiljøarbejdet på statens arbejdspladser, henvises til Branchefællesskaberne for Arbejdsmiljø: BFA Velfærd og Offentlig Administration og BFA5 samt Arbejdstilsynet.

Her finder du en printvenlig oversigt over de fire teams' ansvarsområder og kontaktoplysninger (pdf):

 Arbejdsgiverrådgivningen i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen rådgiver ikke om regulering, hvor Finansministeriet ikke har ressortansvaret, selvom det knytter sig til arbejdsgiverrollen. Det gælder fx virksomhedsoverdragelsesloven, funktionærloven og persondataloven.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen henviser derfor fortolkning af og rådgivning om andre retsområder til det ministerium/den myndighed, som har ressortansvaret for området. Dette sikrer, at rådgivningen altid er opdateret, og at det ansvarlige ministerium/den ansvarlige myndighed løbende får kendskab til aktuelle spørgsmål og problemstillinger på ressortområdet.

På visse områder er anden lovgivning tæt koblet til Medarbejder- og Kompetencestyrelsens regler, hvilket betyder, at anden lovgivning må inddrages i Medarbejder- og Kompetencestyrelsens rådgivning. Det gælder fx i forhold til ferie- og barselsaftalerne, afskedigelsessager samt personaleoverførsler. 

Øvrige institutioner, der søger rådgivning på arbejdsgiverområdet, bedes henvende sig til eget ressortministerium.

Overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser af tjenestemandslovens § 10 mv. skal dog indberettes direkte til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Læs mere om Indberetning af overenskomststridige arbejdsstandsninger og kollektive overtrædelser i Finansministeriets cirkulære af 5. oktober 2000 (Perst.nr. 076-00)