Svagelighedspension

Tildeling af svagelighedspension forudsætter, at Helbredsnævnet har vurderet, at tjenestemanden er helbredsmæssigt utjenstdygtig i sin stilling. Her beskrives, hvem der kan fremsende en sag om svagelighedspension, samt hvilke oplysninger der skal fremsendes og hvortil.

Hvem kan indsende en sag om svagelighedspensionering?

Sag om pensionsretlig udtalelse om svagelighedspension rejses, mens statstjenestemanden mfl. stadig er ansat og i løn.

Følgende kan indsende sager til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen om pensionsretlig udtalelse om svagelighedspension:

Følgende kan indsende sager til Sekretariatet for Helbredsnævnet direkte om en vurdering af helbredsmæssig tjenstdygtighed:

 • Statslige tjenestemandspensionsordninger mv.
 • Kommuner/regioner m.fl., der ønsker en udtalelse fra Helbredsnævnet for kommunale/regionale tjenestemænd m.fl.

Den enkelte tjenestemand og fagforeninger kan ikke indsende sager direkte Medarbejder- og Kompetencestyrelsen ad til forelæggelse for Helbredsnævnet. sag skal rejses af/via arbejdsgiveren.

Hvad skal indsendes i forbindelse med sag om svagelighedspension?

I sager om statstjenestemænd mfl. hvor der skal afgives pensionsretlige udtalelser, skal følgende indsendes - så vidt muligt digitalt - til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen via 

Hvis der indsendes digitalt, skal de nedenfor nævnte dokumenter vedhæftes i separate filer og sendes som sikker e-mail:

 • Sagsskema om svagelighedspension (docx), der hentes via linket og udfyldes med faktuelle oplysninger om tjenestemanden.
 • Udskrift fra pensionsalderregister
 • Sygefraværsoversigt (xlsx) Hent skabelonen via linket og udfyld den for de seneste to år (angiv fravær i dage).
 • Kopi af udtræk af sygefraværsliste
 • Evt. anmeldelse af og Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings afgørelse om anerkendelse af en evt. arbejdsskade
 • Evt. afgørelse om arbejdsprøvning, fleksjob eller skånevilkår

I disse sager om statstjenestemænd mfl. fremsendes af tjenestemanden eller (attestudstedende) læge følgende til Sekretariatet for Helbredsnævnet via 

 • Aktuel lægeerklæring med kopi af alle foreliggende (special-)lægeerklæring(-er) og relevante journaloplysninger mv. Arbejdsgiver forudsættes at dække udgifter til lægeerklæringer og lignende. Helbredsnævnet dækker ikke udgifter til lægeerklæringer og lignende - se bekendtgørelse vedr. betaling for helbredsoplysning mv.

 • Samtykkeerklæring. I sager, hvor der er anerkendt en arbejdsskade, skal der indsendes en underskrevet samtykkeerklæring fra tjenestemanden, så Sekretariatet for Helbredsnævnet kan indhente foreliggende lægelige dokumenter mv. hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

Hvad skal lægeerklæringen indeholde?

Lægeerklæringen skal som minimum indeholde:

 • Oplysninger om tjenestemandens generelle helbredstilstand med særlig vægt på de helbredsmæssige forhold, der har ført til det aktuelle spørgsmål om evt. pensionering pga. sygdom/svagelighed.
 • En beskrivelse af relevante sygdomsforløb, inkl. resultater af undersøgelser og behandlinger, gerne vedlagt journaludskrifter og kopier fra andre lægelige instanser.
 • Lægelig vurdering af tjenestemandens mulighed for at genoptage sit arbejde og for at bevare en tilknytning til arbejdsmarkedet i det hele taget (generel erhvervsevne).

Hent informationsbrev til lægen (pdf) , kan hentes via linket, og den pågældende tjenestemand kan medbringe informationsbrevet til egen læge, når den aktuelle lægeerklæring skal udarbejdes.

For yderligere oplysninger se § 7 i cirkulære om afsked af tjenestemænd i staten og folkekirken m.fl. på grund af svagelighed og sygefravær

Alt lægeligt materiale til brug for helbredssag skal indsendes som sikker post til Sekretariatet for Helbredsnævnet på  - hvad enten afsenderen er den konkrete tjenestemand eller den attestudstedende læge eller anden lægelig myndighed.

Forhøjet/kvalificeret svagelighedspension

Forhøjet/kvalificeret svagelighedspension kan tildeles, når Helbredsnævnet har vurderet, at tjenestemandens generelle erhvervsevne er nedsat til 1/3 eller derunder, og når tjenestemanden fratræder før pensionsudbetalingsalderen, der for tjenestemænd ansat før 1/1 2007 er 60 år (jf. lov om tjenestemandspension, § 7), LBK m. 510 af 18/5-2017.

Det er en betingelse for at opnå forhøjet/kvalificeret svagelighedspension (§ 7-pension), at tjenestemandens generelle erhvervsevne (vurderet i forhold til ethvert erhverv) er nedsat til 1/3 eller derunder på fratrædelsestidspunktet.

Det er vigtigt, at alle lægelige oplysninger om personens helbredsforhold omkring fratrædelsestidspunktet indgår i Helbredsnævnets vurdering og at tjenestemanden partshøres over disse lægelige oplysninger. Hvis der meget kort tid efter fratrædelsen fremkommer nye lægelige oplysninger om tjenestemandens helbredsforhold på fratrædelsestidspunktet, som ikke tidligere har været forelagt til vurdering i Helbredsnævnet, vil sagen med sådanne lægelige oplysninger kunne forelægges Medarbejder- og Kompetencestyrelsen med henblik på evt. fornyet vurdering i Helbredsnævnet.

En forringelse af den pågældendes erhvervsevne, der indtræffer efter fratrædelsen, kan ikke give ret til en kvalificeret svagelighedspension.

Sager vedrørende fhv. tjenestemænd i folkeskolen, kommuner, regioner o.l. kan kun forelægges Helbredsnævnet af den tidligere arbejdsgiver.

Læs mere - Skemaer mv.

Læs mere - Links til retsinformation.dk