Helbredsnævnet vurderer helbredsgrundlaget for ydelse af svagelighedspension til tjenestemænd m.fl.

På denne side findes oplysninger om pensionstyper og sagsgange, samt hvordan man indsender en sag til forelæggelse for helbredsvurdering i Helbredsnævnet.

Tjenestemandspension på grund af sygdom

For tjenestemænd m.fl. skal der før uansøgt afsked indhentes en pensionsretlig udtalelse fra Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, og i sager om pension på grund af helbredsforhold skal der indhentes en udtalelse fra Helbredsnævnet.
Helbredsnævnet foretager en lægefaglig vurdering af den pågældende tjenestemands tjenstdygtighed set i forhold til tjenestemandens stilling eller en anden passende stilling.

Der kan indledes en helbredssag for en tjenestemand, hvis sygefravær eller andre årsager, som er relateret til dennes helbred, indebærer, at den pågældende medarbejder ikke kan passe sit arbejde fyldestgørende.

Tjenestemandspension på grund af sygdom omfatter følgende pensionstyper:

• Svagelighedspension, herunder kvalificeret svagelighedspension
• Tilskadekomstpension
• Opsat pension

Under de enkelte pensionstyper findes sagsskemaer og vejledninger samt oplysninger om, hvem der kan indsende en sag til helbredsvurdering i Helbredsnævnet.

Sådan indsendes en sag til forelæggelse for/helbredsvurdering i Helbredsnævnet

Send så vidt muligt al materiale vedrørende en sag digitalt enten via digital post (e-boks). Sagsskema og øvrige relevante dokumenter skal vedhæftes som separate filer.

Sager om tjenestemænd i staten og andre, hvor der skal indhentes en pensionsretlig udtalelse, sendes digitalt enten via digital post (e-boks) til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen eller som sikker e-mail til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på . Alternativt kan materialet sendes pr. brev til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Landgreven 4, Postboks 2193, 1017 København K.

Sager om kommunale og regionale tjenestemænd eller medlemmer af de statslige tjenestemandspensionsordninger mv. skal indsendes direkte til Sekretariatet for Helbredsnævnet på . Helbredsnævnet vil herefter behandle sagen og afgive en helbredsmæssig udtalelse. Alternativt kan materialet sendes pr. brev til Nævnenes Hus, Sekretariatet for Helbredsnævnet, Toldboden 2, 8800 Viborg.

Lægeerklæringer sendes direkte fra lægen til Sekretariatet for Helbredsnævnet

Lægeerklæringer og speciallægeerklæringer er fortrolige oplysninger, som ikke må komme ansættelsesmyndigheden i hænde. De skal derfor sendes som digital post (e-boks) direkte fra lægen/speciallægen til Sekretariatet for Helbredsnævnet. Alternativt kan de lægelige oplysninger sendes i en lukket kuvert som en del af den samlede sagsforelæggelse, eller separat i et brev stilet direkte til Sekretariatet for Helbredsnævnet.

Husk al relevant dokumentation, ellers forsinkes sagen

Dokumentation for tjenestemandens helbredsforhold er nødvendig for, at det kan vurderes, om der er grundlag for at yde tjenestemanden en pension. Hvis det fremsendte materiale indeholder tilstrækkelig og dækkende dokumentation for tjenestemandens helbredsforhold, kan sagsforløbet blive kort.
Sagsforløbet vil dog afhænge af, om der i den konkrete sag er behov for at indhente yderligere lægelige oplysninger, herunder speciallægeerklæringer.
Det er erfaringen i Helbredsnævnet, at der ofte er behov for at indhente speciallægeerklæringer, fordi erklæring fra egen læge ikke altid er nok til at dokumentere tjenestemandens helbredsforhold.

Det kan anbefales, at arbejdsgiver:

• ved første forelæggelse af sagen beder tjenestemanden (til brug for Helbredsnævnets vurdering) fremskaffe erklæring fra egen læge, suppleret med alle de journaloplysninger, der er udarbejdet om pågældendes sygdom såvel hos egen læge, som hos speciallæger og evt. hospitalsafdelinger.

• i tilfælde, hvor der skal fremskaffes en speciallægeerklæring – er opmærksom på, at det er arbejdsgivers ansvar at sætte tidsrammer for tjenestemandens indhentelse af speciallægeerklæringen og at følge op over for tjenestemanden om, hvornår erklæringen forventes indsendt/indsendes til Helbredsnævnet.

Et sagsforløb tager typisk to måneder, når alle oplysninger er modtaget i sagen. Under de enkelte pensionstyper, er det nærmere anført, hvilke oplysninger der skal sendes ind.