Tilskadekomstpension

Her kan du finde information om, hvem der kan forelægge en sag om tilskadekomstpension, samt hvilke oplysninger, der skal fremsendes.

En tjenestemand, der er afskediget med en svagelighedspension, begrundet i tilskadekomst i tjenesten, kan få tildelt en tilskadekomstpension, hvis Arbejdsmarkedets Erhvervssikring tilkender en erhvervsevnetabserstatning med samme årsag, som har ligget til grund for svagelighedspensioneringen. 

Når der er tale om en arbejdsskade

En tilskadekomstpension behandles i forlængelse af en sag om svagelighedspension, typisk efter at tjenestemanden er fratrådt. En tjenestemand kan få tildelt en tilskadekomstpension, hvis Helbredsnævnet har vurderet, at der er årsagssammenhæng mellem arbejdsskaden, som ligger til grund for erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, og den erhvervssygdom/skade, der har forårsaget utjenstdygtigheden (jf.lov om tjenestemandspension, § 8)

Hvornår kan der rejses en sag om tilskadekomstpension - og af hvem?

Hvis tjenestemanden tilkendes erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring - typisk efter at være fratrådt sin tjenestemandsstilling - kan der rejses sag om tilskadekomstpension.

Ofte vil den tidligere ansættelsesmyndighed rejse sagen ved at indsende kopi af afgørelse om erhvervsevnetab fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, der forelægger sagen for Helbredsnævnet.

Sagen kan også rejses af den tidligere tjenestemand eller en repræsentant med fuldmagt fra den pågældende.

Sekretariatet for Helbredsnævnet sørger for – på grundlag af en indhentet samtykkeerklæring – i AES at rekvirere de lægelige akter, der har ligget til grund for AES afgørelse om erhvervsevnetabet samt at rekvirere kopi af AES’ afgørelse om anerkendelsen af arbejdsskaden og afgørelse om tillæggelse af erhvervsevnetabserstatning.

Hvad skal indsendes i forbindelse med sag om tilskadekomstpension?

Følgende skal indsendes – så vidt muligt digitalt til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen på .

  • Sagsskema for tilskadekomstpension (docx) hentes via linket og udfyldes med faktuelle oplysninger om tjenestemanden.
  • Afgørelserne fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring henholdsvis om anerkendelse af arbejdsskaden og om fastsættelse af erstatning pga. tab af erhvervsevne.
  • Samtykkeerklæring underskrevet af tjenestemand - kan findes på Nævnenes Hus hjemmeside og skal sendes til Sekretariatet for Helbredsnævnet.

Hvis sagen vedrører en tjenestemand, ansat i kommune/region, kan kommunen/regionen indsende sagen direkte til .

Hvis sagen vedrører et medlem af en statslig tjenestemandspensionsordning, skal sagen indsendes direkte til Nævnenes Hus via Udbetaling Danmark.

Helbredsnævnet vil herefter behandle sagen og afgive en helbredsmæssig udtalelse til pensionsmyndigheden.

Om praksis for tilkendelse af tilskadekomstpension til forhenværende tjenestemænd

Efter tjenestemandspensionslovens § 8 kan en svagelighedspensioneret tjenestemand tillægges tilskadekomstpension, hvis den pågældende er tilkendt erstatning for tab af erhvervsevne i henhold til arbejdsskadesikringsloven, og der lægeligt vurderes at være årsagssammenhæng mellem den erstatningsbegrundende arbejdsskade og den sygdom, som har begrundet svagelighedspensionering fra tjenestemandsstillingen.

Det følger af arbejdsskadesikringsloven, at erhvervsevnetabserstatning fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) vil skulle dække lønmodtagerens indtægtstab, beregnet i relation til den pågældendes årsløn før skaden indtraf. Denne lovgivning gælder også for tjenestemænd. 

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har i september 2020 udmeldt følgende praksis omkring tilskadekomstpension med fremadrettet virkning fra og med den 1. januar 2021:

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen tilkender af tilskadekomstpension med virkning fra den første i måneden efter AES’/Ankestyrelsens afgørelse om erhvervsevnetabserstatning – uanset om afgørelsen er midlertidig eller endelig, såfremt betingelserne i tjenestemandspensionsloven i øvrigt er opfyldt.

Fra det tidspunkt, hvor den fhv. tjenestemand har en kendelse om erhvervsevnetabserstatning, anses betingelsen herom i tjenestemandspensionslovens § 8 for opfyldt, og tilskadekomstpension kan tilkendes, hvis Helbredsnævnet derefter vurderer, at der er årsagssammenhæng mellem den erstatningsbegrundende arbejdsskade og de helbredsforhold, som har begrundet svagelighedspensionering fra tjenestemandsstillingen.

Ved Medarbejder- og Kompetencestyrelsens tilkendelse af tilskadekomstpension vil pensionen kunne tillægges virkning op til 12 måneder tilbage (regnet fra den første i måneden efter AES’ kendelse), dog længst til fratrædelsestidspunktet henholdsvis til 1. januar 2021.

Læs mere - Sagsskema mv.

Læs mere - Links