Lokale lønelementer og lønforhandling

Udmøntningen af lokale lønelementer skal kobles til præstationer under hensyntagen til, hvad der motiverer de pågældende personalegrupper.

Hvad er til forhandling?

De nye lønsystemer er etableret som et aftalesystem. Udmøntningen af tillæg forudsætter en aftale mellem de lokale parter. Det er alene den konkrete udmøntning af tillæg, der er aftalebelagt. Der er derimod ikke krav om, at parterne skal indgå aftale om en samlet pulje til lokal løndannelse.

Lønforhandlingen kan blandt andet omfatte:

  • kvalifikationstillæg
  • funktionstillæg
  • engangsvederlag
  • resultatløn

I forskellige, konkrete overenskomster kan der være andre eksempler på, hvad der kan indgå i lønforhandlingen.

Læs mere om tillægsmuligheder i nye lønsystemer i PAV kap. 11

Hvem forhandler?

Forhandlingen foregår som udgangspunkt mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. Hvis der ikke er en lokal tillidsrepræsentant, skal I indgå aftalen med den forhandlingsberettigede organisation.

Læs mere om delegering af lønforhandlingen i PAV kap. 11

Hvem kan selv forhandle løn?

For at styrke den lokale dialog om løn er der aftalt mulighed for individuel lønforhandling for chefer, konsulenter og en række andre medarbejdergrupper, blandt andet AC-området. Det betyder, at den enkelte medarbejder selv kan forhandle løn med sin chef.

Hvornår må I tale om løn?

Den enkelte medarbejder og nærmeste leder kan drøfte lønspørgsmål, når de ønsker det.

Det kan være i form af en decideret lønforhandling, hvis medarbejderen er omfattet af muligheden for individuel lønforhandling. Eller det kan være en lønsamtale, hvor man ikke forhandler, men drøfter forventninger til resultatet af lønforhandlingerne mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten.

Forhold der drejer sig om løn kan eksempelvis inddrages i medarbejderudviklingssamtalen, så medarbejder og nærmeste chef får drøftet baggrunden for den aktuelle løn og muligheden for eventuelle ændringer.