Implementering

Det er regeringens mål, at arbejdspladserne etableres så hurtigt, som det er praktisk muligt under skyldige økonomiske hensyn.

De konkrete flytninger gennemføres på grundlag af planer, som de ansvarlige ministerier udarbejder for deres respektive områder.

På linje med første runde vil flytningerne indebære midlertidige udgifter til såvel den fysiske flytning og etablering, som til personalerelaterede forhold, herunder som følge af de aftalte overenskomster og medarbejderfastholdelse.

Regeringen har afsat en teknisk reserve på 150 mio. kr. i 2018, der kan indgå i finansieringen af udgifter i forbindelse med flytningen. På linje med første runde vil ministerierne fortsat dække en andel af udgifterne inden for deres eksisterende rammer. Regeringen vil løbende følge implementeringen og vurdere evt. yderligere finansieringsbehov i 2018. Udgifter fra 2019 og frem indarbejdes på finanslovsforslaget for 2019.

Regeringen vil fortsat tage hensyn til en balanceret geografisk placering af statslige arbejds­pladser og en effektiv organisering af staten. Ved udvidelse af eksisterende eller ved opret­telse af nye statslige institutioner vil disse derfor som udgangspunkt blive placeret uden for hovedstaden, medmindre særlige grunde taler imod.

(Fra materialet Bedre Balance II - Statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder, januar 2018).

Læs mere - Personaleadministrativ vejledning

PAV giver en samlet oversigt over reglerne om løn- og ansættelsesvilkår for tjenestemænd og overenskomstansatte m.fl. i staten.

Læs mere i PAV