Talent for ledelse

Vejen til et kompetent lederskab. Talent for ledelse er et ledelsesudviklingsforløb, der klæder dig på i overgangen fra at være medarbejder til at blive leder.

""

Udviklingsforløbet ’Talent for ledelse’ giver dig:

 • Generelle ledelsesredskaber og perspektiver på ledelse.
 • Evnen til at reflektere over egne styrker og udviklingsområder i en kommende lederrolle.
 • Indsigt i hvordan man skaber og definerer et ledelsesrum – også i situationer, hvor den formelle ledertitel er fraværende.
 • Forståelse for vigtigheden i at agere helhedsorienteret.
 • Evnen til at justere sin adfærd i forhold til hvad den konkrete opgave kalder på.
 • Indsigt i variationen i ledelsesopgaverne i staten.
 • Evnen til at tage ansvar for egen videre karriereudvikling mod et lederjob.
 • Et stærkt og fortroligt netværk blandt andre kommende ledere på tværs af staten

Målgruppen for Talent for ledelse

Målgruppen for forløbet er specialkonsulenter, chefkonsulenter, teamledere, souschefer og projektledere, der har erfaring med ledelseslignende opgaver uden at have et formelt personaleansvar. Som deltager skal du være afklaret med at ville være personaleleder, og din organisation skal se dig som en potentiel kommende leder. 

Hvad er et ledertalent?

Et talent er ikke en fast defineret størrelse. I dette forløb fokuseres på medarbejdere, som organisationen vurderer, har et lederpotentiale, som skal bringes i spil og videreudvikles. Et ledertalent skal have motivationen til at gøre dette arbejde og til at fortsætte med at udvikle sit potentiale. Et ledertalent har - under de rette omstændigheder, med de rigtige sociale og faglige kompetencer og med den rette indstilling - kimen til at udvikle sig til en god leder.

At have talent for ledelse er blandt andet at:

 • have god dømmekraft og politisk tæft, så man intuitivt forstår og reagerer hensigtsmæssigt
 • have organisatorisk forståelse og være ambitiøs i forhold til ledelse
 • kunne inspirere til følgeskab og skabe synergi i opgaver og relationer
 • have integritet og stabilitet kombineret med lyst til forandring
 • kunne skabe resultater med en optimal udnyttelse af ressourcerne
 • have flair og interesse for mennesker
 • have sans for det strategiske perspektiv

Organisationens udbytte af forløbet:

 • Bedre resultatskabelse gennem handlekraftige, motiverende og nytænkende ledertalenter.
 • Velforberedte og reflekterede lederaspiranter, som er parate til at påtage sig yderligere ansvar og træde ind i lederrollen.
 • Øget fastholdelse af talent og et stærkere grundlag for rekruttering af ledere.
 • Bedre tværgående samarbejde internt og eksternt f.eks. gennem et større netværk på tværs af staten.
 • Forløbet skal både have læringsudbytte for den enkelte deltager og skabe organisatorisk effekt. Der forudsættes derfor en stærk involvering af deltagernes hjemmeorganisation og ledelse

Kommende forløb

Der gennemføres ca. 8 hold på Talent for ledelse årligt.

Talent for ledelse – Hold 46

Opstart 26. september 2024 slutter 7. april 2025.

Tilmeldingsfrist 19. august 2024

Tidsplan for Talent for ledelse - Hold 41 - 49

Tilmeldingsprocedure:

Vi fylder holdene op efter tilmeldingsfristen for at sikre en vis balance mellem forskellige ministerområder, køn m.m. En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på holdet.

Du vil efter tilmeldingsfristen modtage en endelig bekræftelse på, om du er optaget på holdet, herefter anses tilmeldingen som bindende.

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb samt et overblik over kommende forløb.

Praktisk information om sammensætning af holdene

Pris og betaling:

Deltagerprisen inklusive udgifter til ophold og forplejning er 52.000,00 kr. ekskl. moms.

Bemærk at deltagergebyr bliver opkrævet i to rater. 1. rate ligger først i forløbet og 2. rate efter afslutning af forløbet.

Når deltageren har fået tilbudt en plads på holdet, hæfter arbejdspladsen for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager.

Læs hvad tidligere deltagere har taget med sig fra Talent for ledelse

Navn: Gry Christophersen

Uddannelse: Cand. Mag. Moderne Kultur og Kulturformidling

Organisation: Styrelsen for Dataforsyning og infrastruktur

Stilling: Kontorchef

Har gået på: Talent for ledelse

 

Jeg tog hjem fra forløbet med en taske fuld af redskaber, perspektiver og nye bekendtskaber inkl. en læringsgruppe, som jeg stadig har kontakt med og bruger til sparring

 

Hvad er det vigtigste, du har taget med dig fra dit PLUS-forløb?

Jeg har to opmærksomhedspunkter, som jeg har sat mig for at holde fast i, mens jeg er leder. Det ene handler om mig selv, og hvordan jeg har ”mig” og min personlighed med i mit lederskab og altid har fokus på at være grounded. Den anden ting er løbende at have fokus på, hvordan jeg udøver ledelse. Jeg kan hurtigt i en travl hverdag køre på mavefornemmelse og rutine, og dermed glemme at tage højde for alsidigheden i ledelsesopgaven.

Forløbet var (super) godt fordi...

Det kommer hele vejen rundt om ledelsesopgaven inkl. teori, øvelser, det personlige lederskab, refleksion og sparring. Jeg tog hjem fra forløbet med en taske fuld af redskaber, perspektiver og nye bekendtskaber inkl. en læringsgruppe, som jeg stadig har kontakt med og bruger til sparring.

Hvorfor har du valgt at gå ledervejen?

Jeg har interesseret mig for ledelse i mange år før jeg blev leder, og har arbejdet med ledelsesunderstøttelse i forskellige konstellationer, hvor jeg også har haft mulighed for at udøve uformel ledelse. Jeg trives godt i ledelsesrollen, fordi ledelse handler om mennesker, og hver dag byder på forskellige opgaver og oplevelser.

Hvad er det vigtigste for dig, i dit lederskab?

Jeg holder selv meget af at arbejde, og synes, at det at gå på arbejde skal være en god oplevelse. Jeg vil gøre mit til at medarbejderne trives og har optimale rammer til at løse deres opgaver hver især, samtidig med at jeg sætter en klar retning for kontoret og vores opgaver. Og så er det vigtigt for mig, at jeg løbende reflekterer over min egen ledelsespraksis fx gennem sparring med kollegaer, nye input fra kurser eller en mentor eller coach, der kan give perspektiv udefra.

Hvad er dit bedste råd til andre med lederambitioner?

Vær nysgerrig og interessér dig for dine kollegaer, og påtag dig opgaver, hvor du kan øve uformel ledelse. Tal med din leder om dine egne lederambitioner, og aftal mulighed for at du kan prøve af, om det er noget for dig.

Navn: Christian Tornsberg

Uddannelse: Cand.polit.

Organisation: Social-, Bolig- og Ældreministeriets departement

Stilling: Konstitueret kontorchef

Har gået på: Talent for Ledelse

 

Man får i lederrollen brug for en anden værktøjskasse end den man har båret rundt på som faglig specialist, så det kan stærkt anbefales at opsøge viden om ledelsesfaget før man træder ind i sin første lederrolle. 

 

Hvad er det vigtigste, du har taget med dig fra dit PLUS-forløb?

En grundlæggende viden om ledelsesfaget og konkrete værktøjer, som jeg har kunnet bruge i min transition fra specialist til leder. Forløbet har givet mig nogle gode inputs, som jeg har kunnet bruge til at reflektere over min personlige ledelsesstil og hvordan jeg kan udvikle og tilpasse denne. Dertil har jeg fået et uvurderligt netværk af ligesindede mennesker, der også er i færd med at gøre deres første erfaringer med ledelse.

Forløbet var (super) godt fordi…

Forløbet er godt sammensat af en række forskellige aktiviteter, der hver især bidrager til læring og træning i ledelsesgerningen. På modulerne bliver man undervist i ledelsesfaglige principper og teorier, og man får via gruppeøvelser mulighed for at afprøve disse i praksis. Via coachingsamtalerne får man arbejdet aktivt med at omsætte læringen fra modulerne til brug for ens personlige ledelsesudvikling, og i læringsgrupperne får man mulighed for at sparre og drøfte de forskellige ledelsestemaer med de andre deltagere på forløbet.

Hvorfor har du valgt at gå ledervejen?

Fordi jeg har været nysgerrig på nye udfordringer, og fordi jeg altid har fundet stor motivation i at påtage mig koordinerende og strategisk ansvar. Viljen til at påtage mig en egentlig lederrolle er vokset igennem de senere år, hvor jeg via større faglige ansvar har stiftet større bekendtskab med ledelsesopgaver og derigennem fået smag for faget.

Hvad er det vigtigste for dig, i dit lederskab?

At skabe de bedst mulige rammer for at medarbejdere trives og udvikler sig i deres daglige arbejde, og derigennem sikre at vi i fællesskab lykkes med at skabe gode og meningsfulde resultater. Det er vigtigt for mig at understøtte en tryg arbejdskultur, hvor vi hjælper hinanden og taler åbent om udfordringer og fejl. Jeg tilstræber dertil på daglig basis at være en tilgængelig leder, der møder sine medarbejder i øjenhøjde og motiverer dem til at omsætte deres evner til gode og effektive arbejdsindsatser.

Hvad er dit bedste råd til andre med lederambitioner?

Man får i lederrollen brug for en anden værktøjskasse end den man har båret rundt på som faglig specialist, så det kan stærkt anbefales at opsøge viden om ledelsesfaget før man træder ind i sin første lederrolle. Det kan være igennem faglitteratur eller sparring med bekendte med ledelseserfaring, men hvis man får mulighed for det, kan jeg i allerhøjeste grad også anbefale et lederudviklingsforløb som Talent for Ledelse.

Navn: Inger Wesenberg Sandgrav
Titel: Kontorchef
Organisation: Arbejdstilsynet
Har gået på: Talent for ledelse

Inger er Kontorchef i Arbejdstilsynet, hun har gået på Talent for ledelse og Ny leder i staten og motiveres af at skabe resultater gennem medarbejdere, der vokser og trives med opgaverne. 

Den vigtigste læring var nok, hvordan jeg bringer mig selv i spil i ledelsesrollen, hvad der er mine styrker og forbedringspotentialer og hvordan jeg giver mine medarbejdere de bedste rammer at handle inden for. 

Hvorfor har du valgt at blive leder?

Jeg motiveres af at skabe resultater gennem medarbejdere, der vokser og trives med opgaverne.

Hvad er det vigtigste du tager med dig fra Talent for ledelse?

Jeg oplever, at jeg gik ind i talentforløbet med en oplevelse af, at min faglighed og min interesse for andre mennesker kunne bringe mig langt i en chefrolle og at talentkurset skulle give mig konkrete værktøjer og et netværk.

Jeg fik halvvejs i talentforløbet en chefstilling på et fagområde et stykke vej fra mit eget og på den måde blev min ledelsestræningsbane meget konkret og de mange værktøjer og dialoger, som vi havde på forløbet, blev en kæmpe hjælp i den første tid, men er det faktisk også i dag 2 ½ år efter. Du kommer langt med at være dygtig på et fagområde, men det er ikke nok, der skal også være overskud til strategi og ledelse.

Den vigtigste læring var nok, hvordan jeg bringer mig selv i spil i ledelsesrollen, hvad der er mine styrker og forbedringspotentialer og hvordan jeg giver mine medarbejdere de bedste rammer at handle inden for.

Efterfølgende var jeg på Ny leder i staten, som på mange måder var en rigtig fin overbygning på Talent for ledelse.

Der var enkelte gentagelser, men da omdrejningspunktet på begge forløb er drøftelser og refleksion i netværksgrupper, kom der nye perspektiver til, plus jeg også løbende blev mere klog på mig selv ved at deltage i de to forløb.

Derfor vil jeg også gerne fremhæve som en yderligere positiv ting ved begge forløb, at du fra dag 1 bliver inviteret ind i et netværk af talenter eller nye ledere, der står i samme situation som dig, og som efter min erfaring går 100 % ind i drøftelserne og er værdifulde sparringspartnere.

Hvad er den vigtigste kompetence for dig, i dit lederskab?

Jeg er meget handlekraftig og evner at få ting til at ske, men den væsentligste kompetence er faktisk når jeg tager en ekstra refleksion på den umiddelbare mavefornemmelse, så kommer der en anden dybde i mine beslutninger og flere perspektiver kommer til.

Hvad er de største ledelsesmæssige udfordringer du har stået overfor?

Samarbejdsudfordringer mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og jeg. Her er det virkelig vigtigt at have ro i maven og de rigtige værktøjer at agere efter og et netværk eller en chef at sparre med, det gavner altid en beslutning at få flere perspektiver på den.

Hvad er dit bedste råd til personer med lederambitioner?

Først skal du have en opbygget en faglighed, som du kan levere bredt på og i mange sammenhænge, så skal du øve dig med faglig ledelse fx gennem projektledelse eller i samspil med kollegaer og endelig så søg på talent for ledelse!

Har du et lederforbillede – og hvorfor?

Alle mine chefer gennem mine 20 år i staten har givet mig input til do/dont’s, så selvom det ikke er deciderede forbilleder, så er det pejlemærker i min daglige ledelsesopgave.

Navn: Henrik Skovgaard-Petersen
Titel: Cand.jur., ph.d.
Organisation: Statsministeriet
Stilling: Kommitteret
Har gået på: Talent for Ledelse og Ny Leder i Staten

Talent for Ledelse gav mig evnen og redskaberne til at reflektere aktivt over min ledelsespraksis- og udvikling

Hvorfor har du valgt at blive leder?

Ledelse valgte mig, mere end jeg valgte ledelse – men i kraft af min erfaring med lederrollen har jeg erkendt, at når ledelse lykkes, kan det være enormt tilfredsstillende. Lederrollen giver mulighed for at skabe resultater og for at sætte et aftryk, ikke blot på egne vegne, men også for mine medarbejdere og deres udvikling og min organisation.

Hvad er det vigtigste du tager med dig fra Talent for Ledelse?

Talent for Ledelse gav mig evnen og redskaberne til at reflektere aktivt over min ledelsespraksis og -udvikling. Det betyder, at jeg også kan arbejde med min udvikling selvstændigt, i mit netværk og som del af min organisation i de perioder, hvor jeg ikke f.eks. er på et PLUS-forløb eller gennemgår andre strukturerede kursusaktiviteter mv.

Hvad er den vigtigste kompetence for dig, i dit lederskab?

Det vigtigste – og sværeste – er indlevelse. Hvis ledelse skal fungere, skal der kontinuerligt være fokus på behovet for at tilpasse og omstille sig til nye situationer og opgaver, og det kræver, at man konstant har blik for, hvor medarbejdere, ledere og organisationen står. Blandt de redskaber, jeg har fået på Talent for Ledelse, er bl.a. bevidstheden om situationsbestemt ledelse meget værdifuld i denne sammenhæng.

Hvad er de største ledelsesmæssige udfordringer du har stået overfor?

Det sværeste som leder har været at tage lederrollen på sig. Transitionen fra specialist til leder er udfordrende og fyldt af dilemmaer, fordi man tvinges til at måle sig selv på andre og uvante parametre – som man ikke altid selv har inden for sin kontrolsfære. Det er alt det, der gør ledelse sjovt og spændende, som også gør det udfordrende.

Hvad er dit bedste råd til personer med lederambitioner?

Tålmodighed er en dyd! Og nej, her tænker jeg ikke på, at det kan tage lang tid at blive forfremmet – som bekendt er lederskab ikke nødvendigvis bundet til en formel titel eller stilling. Det kræver imidlertid tålmodighed at arbejde med sin egen ledelsesudvikling, og man skal indstille sig på meget ”trial and error”. Heldigvis lønner det sig som så meget andet i tilværelsen, der kræver en indsats.

Har du et lederforbillede – og hvorfor?

Jeg er så privilegeret at være i en organisation, der tilbyder mange lederforbilleder, men jeg kan og vil ikke fremhæve én enkelt person – måske netop, fordi ledelse er så sammensat og komplekst et fænomen, at man med fordel kan have flere forbilleder og søge råd og inspiration fra mange sider.

Læs også