Praktisk information

Her finder du viden om principperne for holdsammensætning på PLUS forløb og praktisk information om betaling.

Principper for holddannelse

Ledelsesudvikling på PLUS skal være af høj kvalitet og fremme helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft i staten. Det fordrer bl.a., at holdene sammensættes, så der opnås de bedst mulige betingelser for læring og tværstatslig netværksdannelse på forløbene.

Holdene på PLUS dannes derfor efter tilmeldingsfristen på baggrund af følgende principper:

  • Hensyntagen til forløbets definerede målgruppe
  • Hensyntagen til max-mix princippet

En tilmelding er derfor ikke ensbetydende med en plads på forløbet.

Max-mix princippet

Max-mix- princippet er et grundlæggende princip for holddannelse på PLUS, der understøtter at alle hold sammensættes med øje for:

  • At der opnås den bedst mulige kønsbalance
  • At der sikres bredest mulig repræsentation på tværs af styrelser og departementer
  • At der sikres bredest mulig repræsentation på tværs af ministerområder

Prioritering af deltagere fra samme ministerområde

Hvis et ministerområde eller en organisation har tilmeldt flere kandidater, end der er plads til på et hold, vil Center for Ledelse og Rekruttering så vidt muligt gå i dialog om prioritering af de tilmeldte kandidater. De kandidater, som ikke får tilbudt en plads i første omgang, kan tilmelde sig det efterfølgende forløb.

Ventelister

Der opereres ikke med ventelister til holdene. Det skyldes dels hensynet til principperne for holddannelse, og dels en erfaring af, at deltagerne kan nå at flytte sig og få andre udviklingsbehov, inden de får tilbudt en plads. Endvidere sikrer vi, at de tilmeldte deltagere fortsat har organisationens opbakning til at deltage på forløbet.

SPOT

Deltagerne til topledertalentforløbet SPOT udvælges af styregruppen for Program for Ledelsesudvikling i Staten efter en særlig indstillings- og testproces.

 

Betaling og hæftelse

Når deltageren har modtaget en bekræftelse på optagelse på holdet, anses tilmeldingen som bindende. Herefter hæfter arbejdspladsen for det fulde deltagergebyr, men har dog mulighed for at stille med en anden deltager inden forløbets start.

Deltagergebyret bliver opkrævet i to rater, hvor første rate ligger først i forløbet og anden rate ved forløbets afslutning.

FAQ

Det er desværre ikke muligt at komme på venteliste til PLUS-forløb.

Det skyldes dels hensynet til principperne for holddannelse, og dels en erfaring af, at deltagerne kan nå at flytte sig og få andre udviklingsbehov, inden de får tilbudt en plads. Endvidere sikrer vi, at de tilmeldte deltagere fortsat har organisationens opbakning til at deltage på forløbet.

Der kan være mange grunde til, at man ikke får plads på et PLUS-forløb. Først og fremmest er det vigtigt, at du er indenfor målgruppen for forløbet. Nogle af vores forløb er meget populære, hvorfor der til tider er flere tilmeldte end det er muligt at optage på holdet. Derudover forsøger vi altid at sammensætte holdene på baggrund af vores max-mix princip, hvor vi tager højde for deltagersammensætningen på det enkelte hold. Læs evt. mere om dette under punktet "Principper for holddannelse", længere oppe på siden.

Det bedste, du kan gøre, er at tilmelde dig det næste hold og skrive, at du har været tilmeldt tidligere. Ved holdsammensætning forsøger vi at tage hensyn til tidligere tilmeldte. Det kan dog ske, at vi må give de samme personer afslag flere gange. 

På både "Talent for ledelse" og "Ny leder i staten" er der altid åbent for tilmelding til det næstkommende hold. For de øvrige er det en god idé at være tilmeldt vores nyhedsbrev - som udkommer ca. seks gange årligt - her skriver vi, hver gang der åbnes for nye hold.

Tilmeld dig nyhedsbrevet.

Du kan finde tidsplaner for de aktuelle hold her:

Talent for ledelse
Ny leder i staten
Erfaren leder i staten
Ledelse på direktionsniveau

Du kan finde et samlet overblik i PLUS-forløbsoversigten.

Der er booket overnatning på forhånd. Hvis du ikke overnatter skal du sende afbud til koordinatoren på dit forløb, gerne i god tid.

Hvis du har fået nyt job, er det vigtigt, at du kontakter os om dit jobskifte. Der vil efterfølgende blive taget stilling til, om du kan fortsætte på forløbet. Dette beror på en konkret vurdering.

Din HR-kontaktperson skal kontakte os. Herefter foretages en konkret vurdering. Det kan være muligt at få en anden deltager med, hvis det sker tidligt i forløbet. Se yderligere afsnit om "Betaling og hæftelse".

Talent for ledelse

Ny leder i staten

Erfaren leder i staten

Ledelse på direktionsniveau

SPOT

Hvis du er forhindret i at deltage på et modul eller færdiggøre forløbet, er det ikke muligt at tage modulet på et andet hold eller skifte til et andet igangværende hold. Vi værner om at sikre det fortrolige rum i netværksgrupperne samt principperne for holddannelse på PLUS. Du kan tilmelde dig et nyt hold. Vi vil, ved holddannelse, så vidt muligt tage hensyn til, at du tidligere har været tilmeldt. Din arbejdsplads hæfter for det fulde deltagergebyr selvom en deltager stopper på et forløb, se afsnit om "Betaling og hæftelse". I tilfælde af fravær kontakt altid koordinatoren på forløbet:

 

Hvis du er leder i staten og ikke kan finde et PLUS-forløb, der henvender sig til dig, vil vi meget gerne høre om dine behov. Kontakt os på

Arbejdsgiver hæfter for det fulde deltagergebyr, uanset hvornår deltageren stopper. Organisationen har dog mulighed for at stille med en anden deltager, hvis det er tidligt i forløbet. Der foretages en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Deltagergebyret på de længerevarende forløb bliver opkrævet i to rater, hvor første rate ligger først i forløbet og anden rate ved forløbets afslutning. Deltagergebyret på masterclass opkræves efter sidste kursusdag er afholdt. 

Kontakt koordinatoren for dit PLUS-forløb, gerne i god tid inden første modul:

 

Kontakt koordinatoren for dit PLUS-forløb:

 

Kontakt koordinatoren for dit PLUS-forløb:

 

Kontakt koordinatoren for dit PLUS-forløb: