PLUS - Program for Ledelsesudvikling i Staten

PLUS tilbyder udviklingsaktiviteter og udviklingsforløb til ledere på alle niveauer på tværs af staten.

Formål

Med udgangspunkt i de fire pejlemærker: Helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft medvirker PLUS til at udvikle offentlig ledelse og offentlige ledere. Målet er at øge effekten af statslig ledelse og dermed styrke værdiskabelsen i staten.

""

PLUS Ledelsesudviklingsforløb

Grundstammen i PLUS udgøres af fem forskellige ledelsesudviklingsforløb henvendt til ledere på forskellige ledelsesniveauer. Uanset om du er på vej ind i dit første lederjob eller er et erfarent direktionsmedlem, kan vi hjælpe dig med at udvikle dit lederskab. De fem forløb er:

Talent for ledelse

Ny leder i staten

Erfaren leder i staten

Leder på direktionsniveau

SPOT - Det statslige topledertalentforløb

Udover de fem ledelsesudviklingsforløb indeholder PLUS-programmet også det statslige topledernetværk, videnscaféer om offentlig ledelse, ledelsessaloner og masterclasses.

På siden Praktisk information kan du finde PLUS-Forløbsoversigt 2023

Pejlemærkerne for PLUS

Fire pejlemærker sætter retning for indholdet i PLUS:

Helhedsorientering handler blandt andet om at styrke samarbejdet på tværs af staten og på tværs af den offentlige sektor.

Nytænkning indgår som et pejlemærke, fordi statens kerneopgaver de kommende år ændrer karakter. De statslige ledere skal styrke deres evne til at gentænke organisationen og opgaverne. Også den teknologiske udvikling afføder behov for at tænke i nye løsninger.

Refleksion afspejler både en personlig dimension, som handler om at reflektere over egen ledelsesopgave og eget lederskab; Hvad er mine styrker? Hvad er mine udviklingspunkter? Det handler også om en strategisk refleksion i forhold til organisationen og kerneopgaven.

Handlekraft drejer sig om at styrke ledernes evne til at identificere og bruge deres ledelses- og beslutningsrum og deres evne til at handle, eksekvere og følge op.

Sammenhæng mellem tre dimensioner

Ud over de fire pejlemærker tager PLUS afsæt i tre dimensioner:

Den ene dimension er de tværstatslige indsatser og strategier som fx digitalisering, Kodex VII og enkel og værdiskabende styring.

Den anden dimension er lederens hjemmeorganisation og kerneopgaver. Den tredje dimension er at understøtte udviklingen af en stærk ledelsesfaglighed.

I PLUS arbejder vi på at skabe synergi og sammenhæng mellem de tre dimensioner, fx ved at deltageren kan koble læring om generelle ledelsesaspekter og tværstatslige fokusområder op på konkrete udfordringer fra hjemmeorganisationen.

Styregruppen for PLUS

Styregruppen består p.t. af departementschefer og fire styrelsesdirektører. Styregruppen har det overordnede ansvar for målsætningerne for PLUS og det primære ansvar for at træffe de centrale og retningsgivende beslutninger for det samlede program.

Faste medlemmer:

  • Departementschef Kent Harnisch, Finansministeriet (formand) (2023-)
  • Departementschef Barbara Bertelsen, Statsministeriet (2018-2020, 2021-)
  • Styrelsesdirektør Christian Liebing, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (2023-)

Øvrige medlemmer:

  • Departementschef Søren Kryhlmand, Beskæftigelsesministeriet (2020-)
  • Styrelsesdirektør Thomas Fredenslund, Styrelsen for It og Læring (2016-)
  • Professor Carsten Greve, Copenhagen Business School, (2020-)

Den daglige drift og udvikling af PLUS

Kontor for ledelsesudvikling i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sekretariatsbetjener styregruppen og står for den daglige drift af PLUS samt indkøb til og udvikling af forløbene i samarbejde med eksterne leverandører.

For at sikre forankring blandt ministerområderne inddrages repræsentanter fra ministerområderne løbende i udviklingen af PLUS.