PLUS - Program for Ledelsesudvikling i Staten

PLUS tilbyder udviklingsaktiviteter og udviklingsforløb til ledere på alle niveauer på tværs af staten.

""

Formål

Med udgangspunkt i de fire pejlemærker: Helhedsorientering, nytænkning, refleksion og handlekraft medvirker PLUS til at udvikle offentlig ledelse og offentlige ledere. Målet er at øge effekten af statslig ledelse og dermed styrke værdiskabelsen i staten.

Det strategiske ophæng 

PLUS bygger på et strategisk ophæng bestående af fire pejlemærker og tre dimensioner, der sætter retning for indholdet og tilgang til læring på alle aktiviteter på PLUS.

PLUS Pejlemærker

De fire PLUS-pejlemærker kendetegner fire grundlæggende ledelsesværdier, som statslige ledere på alle niveauer bør besidde og løbende udvikle.

 

Helhedsorientering

Helhedsorientering handler blandt andet om at styrke samarbejdet på tværs af staten og på tværs af den offentlige sektor.

Nytænkning

Nytænkning indgår som et pejlemærke, fordi statens kerneopgaver de kommende år ændrer karakter. De statslige ledere skal styrke deres evne til at gentænke organisationen og opgaverne. Også den teknologiske udvikling afføder behov for at tænke i nye løsninger.

Refleksion

Refleksion afspejler både en personlig dimension, som handler om at reflektere over egen ledelsesopgave og eget lederskab; Hvad er mine styrker? Hvad er mine udviklingspunkter? Det handler også om en strategisk refleksion i forhold til organisationen og kerneopgaven.

Handlekraft

Handlekraft drejer sig om at styrke ledernes evne til at identificere og bruge deres ledelses- og beslutningsrum og deres evne til at handle, eksekvere og følge op.

Dimensioner

Ud over de fire pejlemærker tager PLUS afsæt i tre dimensioner:

Den ene dimension er de tværstatslige indsatser og strategier som fx digitalisering, Kodex VII og enkel og værdiskabende styring.

Den anden dimension er lederens hjemmeorganisation og kerneopgaver.

Den tredje dimension er at understøtte udviklingen af en stærk ledelsesfaglighed.

I PLUS arbejder vi på at skabe synergi og sammenhæng mellem de tre dimensioner, fx ved at deltageren kan koble læring om generelle ledelsesaspekter og tværstatslige fokusområder op på konkrete udfordringer fra hjemmeorganisationen.

Det strategiske ophæng

Horisontal og vertikal udvikling

PLUS sigter mod både at udvikle både ledernes kompetencer og personlige kapacitet. Programmet sætter dermed fokus på ledelsesudvikling i to dimensioner – en horisontal udvikling og en vertikal udvikling.

 

  • I den horisontale udvikling udvikles nye kompetencer, fx viden om styring, driftsledelse og almindelige reaktioner på forandringer. Inden for disse områder findes der viden, metoder og vaner, som man kan lære som supplement til eller hel eller delvis erstatning for eksisterende viden, metoder og vaner.

 

  • Den vertikale udvikling handler om at udvide kapaciteten for den enkelte. I den vertikale udvikling arbejdes der med selvindsigt, refleksion og robusthed. Det kan f.eks. handle om at være en autoritet, kende egne værdier, og at kunne stå fast, når medarbejdere og opgave trækker i forskellige retninger.

Styregruppen for PLUS

Styregruppen har det overordnede ansvar for målsætningerne for PLUS og det primære ansvar for at træffe de centrale og retningsgivende beslutninger for det samlede program.

Medlemmer i styregruppen 2024:

  • Kent Harnisch, (formand) Departementschef Finansministeriet
  • Barbara Bertelsen, Departementschef Statsministeriet
  • Christian Liebing, Direktør, Medarbejder- og Kompetencestyrelsen
  • Johan Legarth, Departementschef Justitsministeriet
  • Sine Frederiksen, Direktør, Arbejdstilsynet

PLUS Ledelsesudviklingsforløb

Grundstammen i PLUS udgøres af fem forskellige ledelsesudviklingsforløb henvendt til ledere på forskellige ledelsesniveauer. Uanset om du er på vej ind i dit første lederjob eller er et erfarent direktionsmedlem, kan vi hjælpe dig med at udvikle dit lederskab. De fem forløb er:

 

Talent for ledelse

Ny leder i staten

Erfaren leder i staten

Leder på direktionsniveau

SPOT - Det statslige topledertalentforløb

 

Korterevarende aktiviteter på PLUS

Udover de længerevarende ledelsesudviklingsforløb tilbyder PLUS også en række korterevarende aktiviteter i form af videnscaféer og Masterclasses. De korterevarende aktiviteter tager udgangspunkt i aktuelle ledelsestemaer og dagsordener og har til formål at inspirere de statslige ledere og klæde dem på med konkrete værktøjer til deres daglige ledergerning.  

Den daglige drift og udvikling af PLUS

Center for ledelse og Rekruttering i Medarbejder- og Kompetencestyrelsen sekretariatsbetjener styregruppen og står for den daglige drift af PLUS samt indkøb til og udvikling af forløbene i samarbejde med eksterne leverandører.

For at sikre forankring blandt ministerområderne inddrages repræsentanter fra ministerområderne løbende i udviklingen af PLUS.