Lokalaftale

""

Hvis der skal være mulighed for fast tilbagevendende hjemmearbejde på en arbejdsplads, skal der indgås en lokalaftale. Læs mere her og se også vores Q&A nederst på siden.

Hvis der skal være mulighed for fast tilbagevendende hjemmearbejde på en arbejdsplads, skal der indgås lokalaftale efter Rammeaftale om distancearbejde med tilhørende Vejledning om distancearbejde i staten. Kravet om lokalaftale gælder ikke ved tilrettelæggelse med ad hoc-hjemmearbejde.

Lokalaftalen skal indgås med den forhandlingsberettigede organisation, typisk tillidsrepræsentanten, der repræsenterer den gruppe af medarbejdere, hvor fast tilbagevendende hjemmearbejde eventuelt kan være en mulighed.

Lokalaftalen indgås af ansættelsesmyndigheden og de(n) forhandlingsberettigede organisation(er), typisk tillidsrepræsentanten.

Lokalaftalen bør afspejle de generelle overvejelser, som arbejdsgiver har gjort sig om fx arbejdets karakter, og de generelle drøftelser, som man har haft med den faglige organisation, typisk tillidsrepræsentanten, om mulighed for fast tilbagevendende hjemmearbejde.

De følgende to bokse viser dels elementer i lokalaftaler beskrevet i Vejledning om distancearbejde i staten, dels elementer, man derudover kan overveje.

Ifølge Vejledning om distancearbejde indgår følgende elementer i lokalaftalen:

 1. Aftalens anvendelsesområde (institution/arbejdsplads mv. og den/de personalegruppe(r), den omfatter)
 2. Aftalens parter (ansættelsesmyndigheden/institutionen og organisation(er))
 3. Tidsmæssige rammer for udførelse af distancearbejde (som det fremgår af rammeaftalens § 3, kan distancearbejde kun finde sted i en del af den aftalte arbejdstid. Den lokale aftale kan efter behov indeholde nærmere retningslinjer herom)
 4. Hvis arbejdstidsregler skal kunne fraviges, angiver lokalaftalen de nærmere regler herom
 5. Lokalaftalens ikrafttrædelsestidspunkt
 6. Eventuelt særlige regler om opsigelse af lokalaftalen, jf. rammeaftalens § 7, stk. 2
 7. Eventuel genforhandlingsret fx ved væsentlige teknologiske ændringer, jf. rammeaftalens § 10. stk. 3

Se Vejledning om distancearbejde her 

I lokalaftalen kan man derudover fx med fordel inddrage følgende emner:

 • Bestemt(e) dag(e), hvor der kan aftales hjemmearbejde, eller bestemt(e) dag(e), hvor der ikke kan aftales hjemmearbejde
 • Om der er bestemte arbejdsopgaver, der enten er egnede til hjemmearbejde og/eller bestemte arbejdsopgaver, der ikke er egnede til hjemmearbejde
 • Øverste grænse for hjemmearbejde i de individuelle aftaler, fx en eller to dage om ugen
 • Tidsbegrænsning af lokalaftalen, fx i form af en forsøgsperiode
 • Beskrivelse af arbejdsgivers mulighed for at ændre en planlagt hjemmearbejdsdag
 • Om det er muligt for medarbejderen at møde fysisk ind på en planlagt hjemmearbejdsdag
 • Om den individuelle aftale skal indeholde en præcisering af, at medarbejderen skal medvirke til at overholde arbejdsmiljøreglerne på hjemmearbejdspladsen, herunder at Arbejdstilsynet kan gennemføre det nødvendige tilsyn på hjemmearbejdspladsen

Lokalaftalen danner rammen for indgåelse af de individuelle aftalerUdmøntningen af lokalaftalen kan således ske forskelligt i forskellige dele af en arbejdsplads, herunder også inden for en afdeling/enhed. Lokalaftalen er ikke i sig selv tilstrækkeligt grundlag for udførelse af hjemmearbejdet, og lokalaftalen giver samtidig hverken ret eller pligt til indgåelse af en individuel aftale.

Hvis man ønsker en ens holdning på tværs af en arbejdsplads, kan dette emne med fordel indgå i lokalaftalen, mens andre emner kan egne sig bedre til at indgå i en individuel aftale.

Q&A om lokalaftale ved ønske om fast tilbagevendende hjemmearbejde

A: Vilkår, der skal gælde for alle medarbejdere, kan med fordel medtages i politik, retningslinjer eller lokalaftale. Det kan fx være en beslutning om, at hjemmearbejde kun kan foregå på bestemte dage eller ved bestemte arbejdsopgaver. Vilkår, som derimod udelukkende angår den enkelte medarbejder, kan medtages i den individuelle aftale. Det kan fx være spørgsmål om, på hvilken konkret ugedag hjemmearbejde er aftalt. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Rammeaftale om distancearbejde og den tilhørende Vejledning om distancearbejde i staten er grundlaget for lokalaftaler om fast tilbagevendende hjemmearbejde. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Rammeaftale om distancearbejde gælder for tjenestemænd, tjenestemandslignende ansatte samt medarbejdere omfattet af Skatteministeriets og Centralorganisationernes Fællesudvalgs (fælles)overenskomster og organisationsaftaler. Rammeaftalen gælder ikke for undervisere, jf. § 1. Det er en forudsætning, at den ansatte har en hovedarbejdsplads hos ansættelsesmyndigheden, jf. § 2. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Der kan indgås en samlet lokalaftale, hvis alle aftaleberettigede parter indgår i aftalen. Alternativt kan der indgås lokalaftaler for de enkelte personalegrupper. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Rammeaftalen om distancearbejde regulerer ikke, om en lokalaftale skal være skriftlig. Det anbefales dog, at lokalaftalen er skriftlig, idet dette kan bidrage til, at der ikke opstår tvivl om, hvad der er aftalt. [Offentliggjort 29-11-2021]

A: Lokalaftalen skal indeholde et klart tidspunkt for ikrafttræden. Individuelle aftaler kan ikke træde i kraft, før lokalaftalen er trådt i kraft. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Det er muligt at gøre lokalaftalen tidsbegrænset, hvis der fx ønskes en forsøgsperiode for at kunne vurdere fordele og ulemper bedre. Det er også muligt at indsætte en evaluering med mulighed for revidering af lokalaftalen fx efter et år. Det kan overvejes, om der i hvert fald første gang skal indgås aftale som en tidsbegrænset forsøgsperiode. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Udgangspunktet efter rammeaftale om distancearbejde er, at lokalaftaler kan opsiges af en af parterne med tre måneders varsel. Det er muligt at aftale et kortere eller længere varsel fx for at have længere tid til at tilpasse sig, hvis aftalen opsiges af en af parterne. Medarbejderne kan fx have behov for at kunne få praktiske aftaler rundt om hjemmearbejdsdagen på plads, og arbejdsgiveren kan fx have behov for at tilpasse sig til en øget fysisk brug af arbejdspladsen. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Det anbefales at drøfte, hvor stor udbredelse man forestiller sig, at hjemmearbejdet kan have. Det er muligt at indskrive i lokalaftalen, at der fx maksimalt kan indgås aftaler om fast tilbagevendende hjemmearbejde én eller to dage om ugen. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Det er en mulighed, at fast tilbagevendende hjemmearbejde på en arbejdsplads begrænses til fx kun at kunne ske på én bestemt ugedag/bestemte ugedage, hvis det vurderes hensigtsmæssigt af hensyn til fx fysisk mødeafholdelse, videndeling og samarbejde. På samme måde kan det aftales, at der er bestemte ugedage, hvor der ikke kan aftales hjemmearbejde. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Udgangspunktet er, at der gælder samme arbejdstidsregler ved udførelse af arbejde hjemme, som ved udførelse af arbejdet på arbejdspladsen. Der er dog mulighed for at aftale andre arbejdstidsregler. Hvis sådanne andre arbejdstidsregler aftales, skal de fremgå af lokalaftalen. Det kunne fx være at justere i eventuelle flekstidsaftaler. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Når medarbejder og ledelse har aftalt, at en bestemt dag er hjemmearbejdsdag, har medarbejderen ikke ret til at møde fysisk op i stedet. Hvis arbejdsgiver er indforstået hermed, er det dog en mulighed. Det anbefales, at overveje, om lokalaftalen skal tage stilling til muligheden for at møde fysisk op på arbejdspladsen på en fast tilbagevendende hjemmearbejdsdag. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Hvis ikke andet er aftalt, kan arbejdsgiver efter en konkret vurdering beslutte, at en medarbejder skal møde fysisk op på en ellers fast tilbagevendende hjemmearbejdsdag. Det bør i den forbindelse overvejes, om der er tungtvejende modsatrettede hensyn. Det anbefales, at lokalaftalen skal tage stilling til processen for at ændre en fast tilbagevendende hjemmearbejdsdag. [Offentliggjort 14-10-2021]