Arbejdsmiljø

""

Hele arbejdsmiljølovgivningen gælder som udgangspunkt i forhold til hjemmearbejde, men der er en række konkrete undtagelser. Læs mere her og find også svar på mange spørgsmål i vores Q&A nederst på denne side.

Arbejdsmiljølovgivningen gælder også ved hjemmearbejde

Hele arbejdsmiljølovgivningen gælder som udgangspunkt i forhold til hjemmearbejde, men der er en række konkrete undtagelser fra arbejdsmiljøreglerne, som bl.a. er fastsat i Bekendtgørelse om hjemmearbejde.

I bekendtgørelsen om hjemmearbejde er der undtagelser fra krav til indretning af arbejdsstedet og en særlig undtagelse fra reglerne om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn, der gælder for arbejde, som udføres som døgnpleje i den ansattes hjem, hvor en person bor hos plejefamilien.

Hertil er der en række undtagelsesbestemmelser fra reglerne om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn, der gælder, når den ansatte arbejder hjemme, jf. kap. 6 i bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn med senere ændringer.

Med nogle få andre helt specielle undtagelser, bl.a. at arbejde med asbest eller asbestholdigt materiale ikke må udføres i den ansattes hjem, gælder den øvrige arbejdsmiljølovgivning. Dermed gælder arbejdsmiljølovgivningens krav til arbejdets udførelse, psykisk arbejdsmiljø, anvendelse af tekniske hjælpemidler og arbejde med stoffer og materialer m.v., også ved hjemmearbejde.

Læs mere om hjemmearbejde på Arbejdstilsynets hjemmeside.

Indretning af arbejdsstedet

Bekendtgørelsen om hjemmearbejde undtager hjemmearbejde fra hele det kapitel i arbejdsmiljøloven, der indeholder krav vedrørende indretning af arbejdsstedet.

Bekendtgørelsen om hjemmearbejde fastsætter dog samtidig, at kravene i bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler (Skærmbekendtgørelsen), gælder i forhold til hjemmearbejde.

Kravene gælder dog kun, når hjemmearbejdet foregår regelmæssigt, og når arbejdstiden svarer til mere end to dages arbejde om ugen som et gennemsnit set over en måned. Det betyder, at man kan arbejde hjemme to dage om ugen uden at blive omfattet af reglerne i skærmbekendtgørelsen.

Ved regelmæssigt skærmarbejde forstås, at arbejdet har en tilbagevendende karakter og udføres med en vis hyppighed over en periode og ikke kun lejlighedsvist. Vurderingen af, om skærmarbejdet udføres regelmæssigt, skal derfor vurderes i en tidsmæssig kontekst og sammenhæng. Det vil som udgangspunkt være sådan, at arbejde ved skærm i en periode på ca. 2 måneder vil betyde, at det skal vurderes, om der bliver udført skærmarbejde regelmæssigt i perioden.

Bekendtgørelsen om hjemmearbejde fastsætter også et krav om etablering af procesudsugning, hvis det ikke kan hindres, at der ved arbejdet sker udvikling af luftarter, støv eller lignende, der er sundhedsskadelige eller eksplosive, eller udvikling af røg, mikroorganismer, aerosoler, ildelugt eller anden generende luftforurening (er derfor normalt ikke et krav ved kontorarbejde og skærmarbejde).

De særlige regler i skærmbekendtgørelsen medfører i det væsentlige krav til:

  • At der ved det arbejdsbord, der arbejdes ved, er tilstrækkelig plads til, at arbejdet kan udføres med hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser (der er ikke krav om hæve-/sænkebord).
  • At arbejdsstolen er stabil, sikrer brugeren bevægelsesfrihed og en hensigtsmæssig arbejdsstilling, med et stolesæde, der kan indstilles i højden og en stoleryg, der kan indstilles i højden og skråtstilles.
  • At skærmen er adskilt fra tastaturet således, at medarbejderen kan anvende hensigtsmæssige arbejdsstillinger og -bevægelser.
  • At der er tilstrækkelig almenbelysning og særbelysning (arbejdslampe).
  • At medarbejderen har ret til at få undersøgt syn og øjne, og at medarbejderen har ret til skærmbriller, hvis en synsundersøgelse viser, at det er nødvendigt, og medarbejderens egne briller eller kontaktlinser ikke kan anvendes.
  • At arbejdsgiveren skal sørge for, at arbejdet ved skærm tilrettelægges, så arbejdet regelmæssigt bliver afbrudt af andet arbejde eller pauser.

Bekendtgørelsen om hjemmearbejde fastsætter en særlig sammentællingsregel, hvis den ansatte udfører skærmarbejde hjemme regelmæssigt, men kun 2 dage eller mindre om ugen som et gennemsnit set over en måned. Sammentællingsreglen medfører, at hvis den ansatte udfører skærmarbejde regelmæssigt både hjemme og på andre enten faste eller skiftende arbejdssteder, fx på virksomheden eller et andet sted, og skærmarbejde sammenlagt udgør mere end 2 dages skærmarbejde om ugen som et gennemsnit set over en måned, så gælder de særlige krav for skærmarbejdspladsen hjemme. De særlige krav gælder dog ikke for skærmarbejdspladsen hjemme, hvis den ansatte har adgang til en skærmarbejdsplads, der anvendes på et fast eller skiftende arbejdssted, som opfylder de særlige krav. Ved sammentællingen af, om skærmarbejdet udføres mere end 2 dage om ugen som et gennemsnit set over en måned, indgår kun skærmarbejde, som den ansatte udfører regelmæssigt på skærmarbejdspladsen hjemme, i virksomheden og/eller på det eller de skiftende arbejdssteder.

Arbejde med mobile skærmenheder, fx tablets og bærbare computere, er kun omfattet af sammentællingen, når de bruges fast på en arbejdsplads, og arbejdet med skærmenheden foregår regelmæssigt på arbejdspladsen. Skærmarbejde med bærbare computere og tablets, der ikke anvendes fast på arbejdspladsen, indgår derfor ikke i sammentællingen af, om skærmarbejdet udføres mere end 2 dage.
Det kan fx være til tjek af e-mails, arbejde på den bærbare eller tabletten ved møder hos kunder eller samarbejdspartnere samt plejepersonales registrering m.v. ved kortvarige besøg hos forskellige borgere.

Læs mere om de særlige regler i skærmbekendtgørelsen i AT-vejledningen om skærmarbejde og AT-vejledningen om hjemmearbejde, og læs mere om sammentællingsreglen i AT-vejledningen om hjemmearbejde.

Der er fastsat særlige undtagelser fra reglerne om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn ved arbejde, som medarbejderen udfører i sit hjem, jf. kap. 6 i bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn.

Undtagelserne handler i det væsentlige om, at der kan indgås aftaler vedrørende kravene til en daglig sammenhængende hvileperiode på 11 timer og et ugentligt fridøgn, når den ansatte delvist arbejder hjemme, og arbejdets udførelse er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, og medarbejderen som udgangspunkt får tilsvarende kompenserende hvileperioder og fridøgn. Endvidere er det et krav, at medarbejderen selv tilrettelægger arbejdstiden og dermed også de(n) daglig(e) hvileperiode(r), eller at arbejdstiden som følge af særlige træk ved det udførte arbejde hverken kan måles eller fastsættes på forhånd.

Formålet med reglerne er at give medarbejderen mulighed for fleksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen, når medarbejderen delvist arbejder hjemme. Reglerne forudsætter derfor, at medarbejderen frit kan fastlægge sine hvileperioder og fridøgn.

De almindelige regler om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn kan hverken fraviges ved rådighedstjeneste, eller når medarbejderen arbejder hjemme i hele arbejdstiden. Derimod kan medarbejderens faglige organisation indgå aftale med den lokale arbejdsgiver efter de almindelige aftaleregler om daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn.

Læs mere om de særlige regler vedrørende hjemmearbejde og daglig hvileperiode og ugentligt fridøgn i kapitel 6 i bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn.

Q&A

A: Arbejdsgiveren har ansvaret for, at arbejdet – også i hjemmet – kan udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Arbejdsgiveren kan ikke aftale sig fra dette ansvar. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Det er et ansættelsesretligt – og ikke et arbejdsmiljømæssigt – spørgsmål, hvad arbejdsgiveren kan gøre, hvis medarbejder ikke følger de instruktioner, som arbejdsgiveren udstikker om medvirken til at sikre ordentlige arbejdsforhold. Manglende overholdelse af sådanne instruktioner skal som udgangspunkt sidestilles med manglende overholdelse af andre instruktioner. Det afhænger af det overenskomst- og aftalegrundlag, som medarbejderen er omfattet af. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Det fremgår af bekendtgørelsen om skærmarbejde, at medarbejderen skal have udleveret specielle synskorrigerende hjælpemidler, herunder briller eller kontaktlinser, som er beregnet til det pågældende arbejde. Hvis medarbejderen 1) udfører skærmarbejdet hjemme regelmæssigt, og arbejdstiden svarer til mere end to dage om ugen, som et gennemsnit set over en måned, og 2) udfører skærmarbejdet på virksomheden regelmæssigt og mere end to dage om ugen set som et gennemsnit over en måned, og 3) udfører skærmarbejdet hjemme på en anden måde end på virksomheden, fx fordi medarbejderen sidder i en anden afstand til skærmen hjemme end på virksomheden, kan medarbejderen i princippet have krav på to sæt skærmbriller. [Offentliggjort 25-05-2022]

A: Det fremgår ikke af arbejdsmiljølovgivningen eller af bemærkninger til arbejdsmiljøloven, hvad der forstås ved ”hjem” i begrebet hjemmearbejde. ”Hjem” efter arbejdsmiljølovgivningen må forstås som den private bolig, eller de private boliger, hvis man bor flere steder. Den juridiske konsekvens af, at det konkrete arbejdssted fortolkes som ”hjem”, er, at arbejdsstedet bliver omfattet af de særlige arbejdsmiljøregler, herunder undtagelser, vedrørende hjemmearbejde. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Reglerne i arbejdsmiljøloven gælder, når man udfører arbejde. Det kan være både et ansættelsesretligt og et arbejdsmiljømæssigt spørgsmål, hvornår man er på arbejde. Det afhænger derfor bl.a. af det overenskomst- og aftalegrundlag, som medarbejderen måtte være omfattet af. Det vil under alle omstændigheder bero på en konkret vurdering, om man er på arbejde. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Arbejdsmiljølovens regler gælder kun for arbejde udført i Danmark. Danske arbejdspladser, hvis medarbejdere bor og arbejder hjemmefra i udlandet, fx i Sverige eller Tyskland, skal overholde de arbejdsmiljøregler, der gælder i det pågældende land. De danske arbejdsgivere skal derfor overholde det pågældende lands arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde i forhold til deres medarbejdere, hvis og i det omfang det pågældende land har arbejdsmiljøregler for hjemmearbejde. Arbejdstilsynet: Arbejdsmiljøregler på tværs af landegrænser [Offentliggjort 25-05-2022]

A: Det følger af arbejdsmiljøloven, at Arbejdstilsynets medarbejdere uden retskendelse mod behørig legitimation har adgang til at føre kontrol med arbejde, som medarbejderen udfører i sit hjem for sin arbejdsgiver.

Arbejdstilsynet har således mulighed for at føre kontrol med, at hjemmearbejde udføres i overensstemmelse med kravene i arbejdsmiljølovgivningen. Arbejdstilsynet fører dog som udgangspunkt ikke tilsyn med overholdelse af arbejdsmiljølovgivningen i forbindelse med hjemmearbejde, fx i forbindelse med skærmarbejde, men det vil kunne ske i forbindelse med fx klager fra medarbejdere eller ved kontrol af påbud. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Ved tilsyn i en privat bolig har Arbejdstilsynet kun ret til adgang til de dele af boligen, hvor der udføres arbejde.

Arbejdstilsynet udviser betænksomhed og omtanke, når der gennemføres et tilsyn i private hjem, og Arbejdstilsynet vil bl.a. så vidt muligt undgå at tage fotografier i private hjem.

Ved tilsyn vil arbejdsgiveren og arbejdsmiljøorganisationen – hvor det er muligt – blive inddraget af Arbejdstilsynet så tidligt som muligt i tilsynsforløbet. Arbejdstilsynet vil også kunne rådføre sig med arbejdsgiveren om hos hvilke medarbejdere, der skal planlægges tilsyn.

De medarbejdere, der skal modtage et tilsynsbesøg i deres eget hjem, vil altid blive informeret inden tilsynet og have mulighed for at komme med indsigelser. Hvis medarbejderen ikke ønsker besøg i sit hjem, vil det afhænge af et konkret skøn, om Arbejdstilsynet trods dette skal gennemføre tilsyn i medarbejderens hjem. Der skal dog helt særlige grunde til, at Arbejdstilsynet foretager et tilsyn i et hjem imod medarbejderens ønske. [Offentliggjort 14-10-2021]

A: Overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne ved hjemmearbejde kan medføre straf. Dog vil overtrædelse af reglerne om skærmarbejde typisk alene medføre påbud til arbejdsgiveren om at få bragt forholdene i orden. Arbejdstilsynet har ikke praksis for at indstille overtrædelse af disse arbejdsmiljøregler til straf uden forudgående påbud.

Straf for overtrædelse af arbejdsmiljøreglerne vil normalt være en bødestraf.

Det er angivet i arbejdsmiljøloven, at overtrædelser begået af juridiske personer straffes efter reglerne i straffelovens 5. kapitel. Dette gælder bl.a. overtrædelser begået af statslige arbejdsgivere fx i departementer, styrelser m.v. [Offentliggjort 25-05-2022]