Samarbejdsudvalg (SU) og tillidsrepræsentanter

""

Samarbejdsudvalget (SU) skal orienteres, hvis ledelsen påtænker at træffe en beslutning, der vedrører arbejds-, personale- eller samarbejdsforhold på arbejdspladsen. Læs mere i denne artikel.

Det anbefales, at der i regi af samarbejdsudvalget er en overordnet drøftelse af både ledelsens og medarbejdernes eventuelle ønsker til muligheden for brug af hjemmearbejde på arbejdspladsen.

Hvis ledelsen ønsker at give mulighed for anvendelse af fast tilbagevendende hjemmearbejde, skal der ske en orientering om dette i samarbejdsudvalget (SU). Der skal i forbindelse med orienteringen gives mulighed for drøftelse af den påtænkte ledelsesmæssige beslutning.

Ligeledes skal der ske en drøftelse i SU, hvis man fra ledelsens side ønsker at fastlægge retningslinjer/politikker på tværs af arbejdspladsen om anvendelsen af hjemmearbejde. Drøftelserne skal ske, inden ledelsen træffer beslutning. Se nedenfor om SU’s mulighed for at fastlægge retningslinjer/principper.

Det kan også være relevant at drøfte i SU, om anvendelse af hjemmearbejde vil have indflydelse på rammerne for faglighed og kvalitet i opgavevaretagelsen, samt om denne arbejdsform vil have betydning for medarbejdernes trivsel og tilfredshed. Hvad angår drøftelser om det psykiske arbejdsmiljø er der en snitflade i forhold til arbejdsmiljøorganisationens opgaver.

Arbejdsgiver skal endvidere være opmærksom på at holde tillidsrepræsentanterne for de medarbejdergrupper, der forventes at blive berørt, bedst muligt orienteret.

SU’s mulighed for at fastlægge lokale retningslinjer/principper

Ledelsen kan ensidigt fastsætte retningslinjer/principper for arbejdspladsens arbejds- og personaleforhold. Overvejer ledelsen at fastsætte retningslinjer for hjemmearbejde, skal dette dog drøftes i SU, før beslutningen træffes. Retningslinjer/principper kan også fastsættes i SU, og der er i det tilfælde tale om retningslinjer/principper, der indgås som en aftale mellem ledelses- og medarbejderrepræsentanter i SU. Muligheden for at fastsætte retningslinjer for anvendelse af hjemmearbejde skal ligeledes drøftes, hvis medarbejderrepræsentanterne i SU ønsker det.

SU kan ikke indgå aftaler om fast tilbagevendende hjemmearbejde. Dette kræver indgåelse af både en lokalaftale med tillidsrepræsentanten og en individuel aftale med medarbejderen (se også Tilrettelæggelse med hjemmearbejde).