Nordisk udvekslingsordning (NORUT)

Nordisk udvekslingsordning giver statsansatte mulighed for at arbejde og udvikle nye kompetencer i et andet nordisk land med tilskud fra Nordisk Ministerråd.

 

 Som statsansat har man mulighed for at komme på udveksling i et andet nordisk land. Ordningen giver statsansatte medarbejdere mulighed for at udbygge kendskabet til administration, forvaltning og lovgivning i et andet nordisk land og på den måde hente værdifuld erfaring og inspiration med hjem. 

Opholdet i et andet nordisk land skal vare mindst 14 dage og højst seks måneder - og det skal ligge i samme kalenderår. 

Stipendiet

For at dække udgifter i forbindelse med opholdet, har deltageren mulighed for at få et stipendium fra Nordisk Ministerråd på 18.000 kr. pr måned. Stipendiet skal dække merudgifter til for eksempel bolig. Herudover godtgøres rejseudgifter i forbindelse med udvekslingsopholdets begyndelse og afslutning. Godtgørelsen dækker billigste offentlige befordringsmiddel. Stipendiet fordeles mellem de enkelte nordiske lande, og det beløb, der er til rådighed for Danmark, fordeles som stipendier til ophold ved statsinstitutioner i de øvrige nordiske lande samt Færøerne og Grønland. Ved tildeling af stipendier lægges der vægt på, at ansøgeren har haft en vis tjenestetid i staten, at opholdet/studiet har en faglig tilknytning til ansøgerens arbejdsområde, og at opholdet er til gavn for både ansættelsesstedet og ansøgeren.

Løn under opholdet

For at komme i betragtning til stipendiet, skal arbejdsgiveren bevilge tjenestefrihed med løn i den periode, opholdet varer. Hvis deltageren får et rådighedstillæg i henhold til kollektiv aftale eller overenskomst, vil dette også kunne ydes under udvekslingsopholdet under forudsætning af, at deltageren under opholdet påtager sig en tilsvarende merarbejdsforpligtelse. Under udvekslingsopholdet optjener man sædvanlig lønanciennitet, ligesom opholdet ikke medfører ændring i den pensionsmæssige stilling.

Etablering af udvekslingsopholdet

Ansatte, der ønsker at benytte ordningen til et ophold i et andet nordisk land, må selv indgå en aftale med den ønskede institution. Det forudsættes, at den ansattes ministerium/styrelse hjælper med at etablere de fornødne kontakter til den relevante myndighed.

Stipendiatens forpligtelser

Stipendiaten har arbejdspligt under udvekslingsopholdet, ligesom han/hun må følge de i opholdsinstitutionen gældende bestemmelser om arbejdstid og udføre de arbejdsopgaver og arbejdsforpligtelser, der bliver pålagt. Der gælder tavshedspligt i overensstemmelse med de regler, som er fastsat på stedet.

Stipendiaten skal tilbagebetale stipendiet, hvis

 • arbejdspligten ikke overholdes
 • udbetalt stipendium ikke er brugt i overensstemmelse med formålet
 • udgifterne dækkes af andre stipendieordninger

Senest 1 måned efter hjemkomsten skal stipendiaten gennem sit danske ministerium/styrelse indsende et udfyldt rapportskema om udvekslingsopholdet.

Klik her for at finde rapportskema om udvekslingsophold

Ansøgninger

Ansøgning om stipendium sendes gennem ansøgerens ministerium/styrelse.

Ønsker du at ansøge om et stipendium til 2024, foregår ansøgningen elektronisk her: Ansøgning 2024

 1. Ansøgerens navn, fødselsdato og adresse
 2. Stillingsbetegnelse, ansættelsesform, anciennitet og tjenestested
 3. Arbejdsopgaver i stillingen
 4. Med hvilken institution (navn og adresse) der er truffet aftale om ophold og for hvilket tidsrum
 5. Det beløb, der søges om (antal udvekslingsmåneder, rejseudgifter, hvilke familiemedlemmer der - ved ophold af mindst 6 måneders varighed - ønskes medbragt)
 6. Om ansøgeren er indstillet til eller har udsigt til at opnå andre stipendier eller tilskud, som kan bruges i samme studieøjemed og i bekræftende fald hvor stort beløb
 7. Eventuelle andre oplysninger, herunder om tidligere udvekslingsophold. 
 8. Ansøgningen forsynes med tjenestestedets udtalelse om interessen i formålet med det ansøgte udvekslingsophold samt om, hvorvidt ministeriet/styrelsen agter at yde tjenestefrihed med løn.

Når ansøgningsblanketten er udfyldt, vil der automatisk blive sendt en kopi til din mailadresse. Denne skal udskrives og underskrives af din nærmeste leder og af dig selv. Den underskrevne ansøgning skal sendes via e-mail til:    

Ansøgningsfrist

Der er ingen ansøgningsfrist. Ansøgninger behandles løbende.

Refusion af udgifter

Stipendie- og rejseudgifter skal udbetales af ansøgerens ministerium/styrelse forskudsvist og vil efterfølgende blive refunderet af Nordisk Ministerråd via Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. Ministeriet/styrelsen skal derfor samtidig med indsendelse af stipendiatens rapport og senest 1 måned efter udvekslingsopholdets afslutning indsende refusionsanmodning bilagt dokumentation for de afholdte udgifter til Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, som herefter sørger for refusionen.

Afbrydelse af ophold

Hvis opholdet afbrydes, skal der gives meddelelse herom til   

Spørgsmål om Nordisk udvekslingsordning?

Du kan finde svar på de mest almindelige spørgsmål nederst på siden. Hvis du har andre spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os:

Alle statsansatte kan søge, men det skal være afklaret med nærmeste leder.

Ja, men udgifter ud over stipendiet må dækkes af familien, dette gælder også rejseudgifterne.

Opholdet i et andet nordisk land skal vare mindst 14 dage og højst seks måneder - og det skal ligge i samme kalenderår. Du kan ikke afvikle optjent afspadsering eller ferie i perioden. Hvis du ønsker at holde fri i perioden, skal du skrive det i ansøgningen, så legatet forkortes med disse dage.

For at komme i betragtning til stipendiet, skal arbejdsgiveren bevilge tjenestefrihed med løn i den periode, opholdet varer.

Tidligere ansøgere fortæller, at de snakker ”skandinavisk”. De oplever ikke forskellige sprog som en barriere. Engelsk anvendes i de tilfælde, hvor man ikke forstår hinanden.

Nei, bopæl finder du selv. Spørg gerne den arbejdsplads du skal besøge, om de har nogle anbefalinger.

Vi behandler ansøgninger løbende.