MUS og feedbackkultur

Velfungerende arbejdspladser forudsætter, at de ansatte har de rette kompetencer til at løse kerneopgaven – både nu og i fremtiden. Medarbejderudviklingssamtalen og en generel sund feedbackkultur er en vigtigt vej frem for at sikre, at medarbejderen og arbejdspladsen udvikler sig sammen og i samme retning.

MUS handler om kompetenceudvikling og fælles retning

Medarbejderudviklingssamtalen (MUS) er en samtale mellem medarbejderen og den nærmeste leder om, hvordan medarbejderen og arbejdspladsen kan udvikle sig sammen og i samme retning. Medarbejdere og ledere på statens arbejdspladser skal holde MUS én gang om året. Det er aftalt mellem overenskomstparterne på statens område. MUS skal understøtte de løbende daglige drøftelser om de ansattes udvikling.

I selve MUS-samtalen drøfter medarbejder og leder medarbejderens udviklingsplan. I samtalen opstilles og følges der op på konkrete, strategiske udviklingsmål for den enkelte medarbejder, som er formuleret i enighed og skrevet ned.

I overenskomstaftalen om MUS: Aftalen om kompetenceudvikling for staten samt i Personaleadministrativ Vejledning kan du finde retningslinjer for MUS i staten.

MUS skal tage udgangspunkt i arbejdspladsen

MUS skal tage udgangspunkt i arbejdspladsens mål og opgaver. MUS bør være en del af arbejdspladsens strategiske og systematiske arbejde med kompetenceudvikling og de statslige arbejdspladser har retningslinjer for processen for medarbejder- og lederudviklingssamtaler. Det betyder, at den måde MUS gennemføres på er tilpasset arbejdspladsen og de ansatte for at skabe størst mulig værdi.

Retningslinjer for afholdelsen af MUS og evaluering af, hvorvidt MUS anvendes på den bedst mulige måde, skal drøftes i arbejdspladsens samarbejdsudvalg. Samarbejdsudvalgene spiller derfor en vigtig rolle i udviklingen af statslige arbejdspladser. Overenskomstparterne har indgået en samarbejdsaftale, der lægger vægt på at styrke det løsningsorienterede lokale samarbejde på de statslige arbejdspladser.

Ønsker du mere viden om Samarbejdsaftalen, kan du finde mere information på Samarbejdssekretariatets hjemmeside.

Inspiration og viden

For at understøtte statens arbejdspladser i arbejdet med kompetenceudvikling har overenskomstparterne på statens område nedsat et Kompetencesekretariat. Du kan læse mere på Kompetencesekretariatets hjemmeside, hvor du også kan finde redskaber og viden om kompetenceudvikling og MUS – og hente inspiration fra arbejdspladsernes konkrete erfaringer.

En feedbackorienteret tilgang til medarbejderudvikling

Nogle statslige arbejdspladser har valgt at udbygge den traditionelle MUS-samtale med en mere feedbackorienteret tilgang til medarbejderudvikling. Her sættes fokus på sammenhængen mellem løsningen af arbejdsopgaverne, medarbejderens udvikling og eventuelt løn. Den feedbackorienterede tilgang tilbyder et godt afsæt for at komme rundt om det faglige niveau, procesforståelse, samarbejde, indsats og engagement. Samtalen har fokus på at give konkret feedback på den samlede indsats og bruge den feedback som afsæt for medarbejderens udviklingsplan, der udarbejdes af medarbejderen og lederen i fællesskab.

Samarbejdsudvalgene spiller en vigtig rolle i udviklingen af statens arbejdspladser – også når det gælder en feedbackorienteret tilgang til medarbejderudviklingssamtaler. Derfor skal retningslinjerne for, hvordan medarbejderudviklingssamtalerne afholdes, også drøftes i arbejdspladsens samarbejdsudvalg.