Diversitet i fokus

""

Her kan du læse om, hvad diversitet er, og hvorfor det er et vigtigt fokus på arbejdspladsen.

Diversitet på arbejdspladsen handler om at skabe en inkluderende kultur, hvor der er plads til forskellighed. Hvor alle trives og har lige muligheder - både professionelt og socialt.

Når medarbejdersammensætningen spejler det omkringliggende samfund, vil det i mange tilfælde påvirke opgaveløsningen til det bedre, da problemstillinger og opgaver anskues fra flere vinkler, og dermed forbedres beslutningsgrundlaget.

I nogle tilfælde gør diversitet, processer eller samarbejder længere og mere komplekse, men i sidste ende bidrager fokus på diversitet til gode og langtidsholdbare løsninger.

På det danske arbejdsmarked fastsætter bl.a. forskels- og ligebehandlingsloven forbud mod forskelsbehandling på grund af køn, seksuel orientering, race og national oprindelse m.v.

Forbuddet mod forskelsbehandling gælder ved ansættelse, under ansættelsen og ved afskedigelse, og arbejdsgiver er forpligtet til at skabe et chikanefrit arbejdsmiljø. Der er samtidig et arbejde i at øge bevidstheden om, hvordan man interagerer på arbejdspladsen, samarbejder i teams og hvilke forbehold eller bias, der kan påvirke rekrutteringsprocesser.

Ekskluderende kultur og adfærd

Ekskluderende kultur og adfærd kan være en svær størrelse at forholde sig til, da det i høj grad relaterer sig til subjektive oplevelser og individuelle grænser. Når man skal arbejde med diversitet i praksis, kan man derfor med fordel skelne mellem ekskluderende ’kultur’ og ekskluderende ’adfærd’.

’Adfærd’ henviser til konkrete hændelser, hvor der findes udøvere og ofre. ’Kultur’ henviser til de omkringliggende strukturer, der omkranser og legitimerer den ekskluderende adfærd. Ekskluderende adfærd er altså ikke adskilt fra, men en del af en ekskluderende kultur.

Kultur indkapsles i de normer og værdier, der lever i organisationer blandt både medarbejdere og ledere. Konkret kan det, når det kommer til eksklusion, afspejles i den generelle trivsel og oplevelsen af psykologisk tryghed på arbejdspladsen, f.eks. om det opleves trygt at sige fra og/eller blive taget alvorligt af sin leder eller sine kollegaer.

Eksempler på ekskluderende adfærd kan f.eks. være uønskede kommentarer, jokes eller generel omgangstone, der omhandler særlige identitetsmarkører så som køn, alder, etnicitet, religion, helbred eller seksuel orientering.

Denne adfærd kan finde sted både i det fysiske rum og digitalt. Der kan også forekomme eksklusion fra faglige såvel som sociale arrangementer på baggrund af disse markører.

Fordele ved en mangfoldig arbejdsplads

En rummelig arbejdsplads er med til at skabe tryghed hos de ansatte og medvirker til at skabe et godt omdømme blandt brugere, borgere og samarbejdspartnere.

Diversitet er dog ikke uden udfordringer, da forskellighed fordrer en løbende dialog om omgangsformer og opgaveløsning, når alle ikke ligner hinanden eller tænker ens. Fordelene ved at have en bred og blandet medarbejdersammensætning overstiger dog i mange tilfælde udfordringerne, da mangfoldighed fremmer gode og langtidsholdbare løsninger.

Inkluderende arbejdspladser med plads til mangfoldighed bidrager derfor ikke kun til et godt arbejdsmiljø og øget trivsel, men også til en mere helstøbt opgaveløsning, som bedre spejler samfundets ønsker, idéer og kompleksitet, da alle evner, erfaringer og kompetencer sættes i spil.