Samarbejdsaftalen og Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget (SU) er et forum, hvor ledelse og medarbejdere kan drøfte, hvordan de sammen kan udvikle arbejdspladsen og øge både trivsel og effektivitet.

Samarbejdsudvalgets formål og sammensætning

Samarbejdsudvalgenes opgave er at sikre et godt og tillidsfuldt lokalt samarbejde til gavn for både løsningen af arbejdspladsens kerneopgave og medarbejdernes trivsel. SU’s formål og arbejde er reguleret af Cirkulære om aftale om samarbejde og samarbejdsudvalg i staten. I daglig tale omtales cirkulæret som Samarbejdsaftalen. 

Samarbejdsudvalget består af ledelsesrepræsentanter og medarbejderrepræsentanter. Der skal oprettes et SU, når der er flere end 25 ansatte på en arbejdsplads. Hvis arbejdspladsen har under 25 ansatte, skal der ikke oprettes et SU, men der skal stadig samarbejdes efter aftalens principper.

Samarbejdsudvalgets opgaver

Samarbejdsudvalgets opgave er at drøfte forhold, som hører under ledelsesretten. Forhold, der er reguleret af kollektive overenskomster og aftaler, er derfor ikke en del af SU’s arbejdsområde. Det samme gælder lovgivning og politiske beslutninger i øvrigt.

I SU behandles blandt andet:

 • Arbejds-, personale- og samarbejdsforhold
 • Tillid og samarbejde
 • Trivsel og psykisk arbejdsmiljø
 • Omstilling og organisationsudvikling

Det lokale SU vurderer hvilke forhold, der er relevante at tage op på den lokale arbejdsplads. Som supplement til de emner, det lokale SU vælger at prioritere i sit arbejde, er der en række særlige emner, som SU skal drøfte. Det er:

 • Mål, strategi og økonomi
 • Kompetenceudvikling
 • Forskelsbehandling
 • Ligebehandling
 • Medarbejdertilfredshed
 • Arbejdsrelateret stress
 • Mobning, chikane og vold

Informationspligt

Ledelsen og medarbejderne har respektive pligt til at informere SU om forhold på arbejdspladsen. Medarbejdersiden har pligt til at informere om synspunkter og forhold hos medarbejderne, der har betydning for samarbejdet på arbejdspladsen. Ledelsen har pligt til at informere om:

 • Den seneste og forventede udvikling i arbejdspladsens aktiviteter og økonomiske situation
 • De aktuelle forhold og udviklingen i situationer, hvor beskæftigelsen er truet
 • Beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og medarbejdernes ansættelsesforhold
 • Udbud og udlicitering


Alle medarbejdere på arbejdspladsen skal orienteres om SU’s arbejde.