Brud på tillidsrepræsentantaftalen at afbryde en tillidsbeskyttet medarbejders arbejdsforhold

19-12-2022

Arbejdsretten har afsagt dom i en sag om brud på tillidsrepræsentantaftalen i forbindelse med en afskedssag. Arbejdsgiver opsagde og fritstillede en tillidsrepræsentantsuppleant uden forudgående forhandling med den faglige organisation, men arbejdsgiveren trak opsigelsen og dermed fritstillingen tilbage allerede næste dag.

En skole afskedigede og fritstillede en lærer uden forudgående forhandling den 31. maj 2021, selvom medarbejderen var valgt som tillidsrepræsentantsuppleant på skolen. Dagen efter trak skolen opsigelsen og dermed også fritstillingen tilbage, og medarbejderen var herefter tjenestefritaget.

Proceduren med lokal og central forhandling blev herefter gennemført i henhold til aftalen om tillidsrepræsentanter i staten mv., før arbejdsgiver traf sin endelige beslutning om afskedigelse.

Nu har Arbejdsretten behandlet spørgsmålet om, hvorvidt der var sket et brud på tillidsrepræsentantaftalen. Spørgsmålet om saglighed af afskedigelsen var tidligere blevet behandlet ved faglig voldgift, hvor afskedigelsen blev fundet berettiget.

Arbejdsrettens afgørelse og begrundelse

Arbejdsretten fastslog, at det var i strid med tillidsrepræsentantaftalens § 11, stk. 2 og 6, at medarbejderen blev opsagt og fritstillet uden forudgående forhandling den 31. maj 2021, idet hans arbejdsforhold derved blev afbrudt, og han blev forhindret i at varetage sin funktion som tillidsrepræsentantsuppleant.

Opsigelsen og dermed også fritstillingen blev trukket tilbage dagen efter - den 1. juni 2021.

Arbejdsretten fandt på den baggrund, at medarbejderens arbejdsforhold havde været afbrudt i tillidsrepræsentantaftalens forstand fra den 31. maj til den 1. juni 2021.

Arbejdsretten fastsatte skønsmæssigt en bod på 15.000 kr. for dette brud på tillidsrepræsentantaftalen.

Arbejdsretten lagde til grund, at medarbejderen forstod, at han, da opsigelsen var trukket tilbage, ikke længere var opsagt og fritstillet, men var fritaget for tjenesten som læ-rer. Der var ifølge Arbejdsretten ikke grundlag for at antage, at han ikke kunne have fået adgang til skolen, hvis han havde anmodet om det for at varetage en opgave som tillidsrepræsentantsuppleant.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsens bemærkninger

Dommen fastslår, at opsigelse og fritstilling af en tillidsbeskyttet medarbejder uden forudgående forhandling er i strid med forhandlingspligten i tillidsrepræsentantaftalens § 11, stk. 2, og i strid med aftalens § 11, stk. 6, da arbejdsforholdet derved afbrydes.

Derimod er der efter Medarbejder- og Kompetencestyrelsens opfattelse ikke noget til hinder for at tjenestefritage (hjemsende) en tillidsbeskyttet medarbejder, når blot med-arbejderen ikke forhindres i at udføre sit hverv, fx ved at medarbejderen efter anmodning får adgang til arbejdspladsen for at varetage en opgave som tillidsbeskyttet.

Læs dommen her