Afskedigelse grundet uacceptabel adfærd med seksuelle undertoner var berettiget

19-12-2022

En faglig voldgift har fastslået, at det var berettiget at afskedige en medarbejder, der havde fremsat uønskede udtalelser med seksuelle undertoner over for flere kvindelige kollegaer.

Sagen omhandlede en skoles afskedigelse af en lærer. Afskedigelsen var begrundet i medarbejderens adfærd over for nogle yngre, kvindelige kollegaer, hvoraf flere var forholdsvis nyuddannede og ansat i tidsbegrænsede stillinger.

Skolen tildelte i 2018 læreren en mundtlig tilrettevisning, efter at være kommet med uønskede udtalelser med seksuelle undertoner over for en yngre, kvindelig kollega. Medarbejderen stoppede derefter med den uønskede adfærd.

Skolens tillidsrepræsentant blev i efteråret 2021 opmærksom på, at flere kvindelige kollegaer havde oplevet upassende adfærd fra medarbejderen, og tillidsrepræsentanten henvendte sig derfor til ledelsen med nye klager over medarbejderens adfærd.

Skolen indkaldte skolens kvindelige medarbejdere til et møde, hvor skolen afdækkede, at flere af de kvindelige kollegaer havde oplevet uønskede udtalelser med seksuelle undertoner fra medarbejderen. Udtalelserne var blevet fremsat over for yngre, kvindelige kollegaer, der fortrinsvis var nyansatte i tidsbegrænsede stillinger.

På den baggrund indkaldte skolen medarbejderen til et møde, hvor der skulle tales om episoderne.

Parterne var efterfølgende uenige om, hvad der konkret blev talt om på mødet, og om medarbejderen bekræftede et eller flere af forholdene. Mødet endte med, at medarbej-deren blev afskediget.

Der var desuden uenighed mellem parterne om, hvorvidt medarbejderen havde udvist den sanktionerede adfærd, og om skolen havde inddraget medarbejderen i tilstrækkelig grad i forbindelse med undersøgelsen af sagen. Skolen var ikke omfattet af forvaltningslovens regler om partshøring.

Opmandens afgørelse og begrundelse

Opmanden fandt det på baggrund af vidneforklaringerne bevist, at medarbejderen i en lang række tilfælde var kommet med uønskede udtalelser med seksuelle undertoner, som havde krænket kollegaernes værdighed og havde skabt et ubehageligt arbejdsklima for dem. Udtalelserne var ikke alle lige grove, men flere af dem blev beskrevet som meget krænkende.

Selvom det ikke fandtes sandsynligt, at medarbejderen havde haft til hensigt at krænke kvinderne, fandt opmanden, at det var sagligt at afskedige medarbejderen uden forud-gående advarsel grundet omfanget af den seksuelle chikane.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen skal bemærke, at det i disse sager er vigtigt, at arbejdsgiver sikrer sig: 1. At der er en klarhed over, hvad der er passeret, 2. At den medarbejder, som bliver anklaget for krænkende adfærd, får mulighed for at forholde sig konkret til de enkelte episoder og 3. At der er tilstrækkeligt bevis for de enkelte situ-ationer, som har afgørende betydning for beslutningen om afskedigelse.

Læs kendelsen her