Afskedigelsen af en medarbejder på ulønnet orlov for at passe sin søn var hverken usaglig eller forskelsbehandling

22-11-2022
Domme og kendelser

En faglig voldgift har fastslået, at det var sagligt at afskedige medarbejderen begrundet i arbejdsmangel, og at udvælgelsen var skete på grundlag af saglige kriterier. Opmanden vurderede, at der ikke var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at afskedigelsen af medarbejderen var hverken direkte eller indirekte begrundet i sønnens psykiske lidelser.

Sagen omhandlede en gymnasielærer, som blev afskediget under afholdelse af orlov begrundet i hendes søns særlige behov. Det var oplyst, at hun havde en bevilling på tabt arbejdsfortjeneste fra kommunen efter serviceloves § 42.

Opmanden fandt ikke, at der var påvist faktiske omstændigheder, der gav anledning til at formode, at afskedigelsen hverken helt eller delvist var begrundet i medarbejderens søns psykiske lidelser (direkte forskelsbehandling), eller i hendes fravær som følge af hun havde orlov til at passe sønnen (indirekte forskelsbehandling). Opmanden tilkendegav ligeledes, at det heller ikke var godtgjort, at afskedigelsen af andre grunde var usaglig.

Opmanden fandt af den grund ikke, at der var grundlag for at tage stilling til om sønnen var handicappet i forskelsbehandlingslovens forstand, eller om forskelsbehandlingsloven omfatter indirekte forskelsbehandling over for en person, der ikke selv har et handicap, men som har en omsorgsforpligtelse for et barn med et handicap.

Læs kendelsen her