Afgørelse om elever lønindplaceres efter anciennitet regnet fra ansættelsestidspunktet

07-11-2022
Domme og kendelser

Ved faglig voldgift er det fastslået, at elever på organisationsaftalen for landbrugsarbejdere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere lønindplaceres på uddannelsestrinnene med udgangspunkt i ansættelsestidspunktet.

3F gjorde i sagen gældende, at der er indført et lønindplaceringsprincip fra det private arbejdsmarked, hvor lønindplacering af elever sker ”bagfra” med udgangspunkt i uddannelsens slutdato.

Medarbejder- og Kompetencestyrelsen gjorde heroverfor gældende, at der ikke er indført et nyt lønindplaceringsprincip i staten. Lønindplacering skal derfor ske ”forfra” med udgangspunkt i ansættelsestidspunktet efter de almindelige principper for lønanciennitet.

I kendelsen konkluderede opmanden, at CFU måtte være nærmest til at sikre sig, at spørgsmålet om lønindplacering blev afklaret ved overenskomstforhandlingerne. Organisationsaftalens ordlyd talte ikke entydigt for nogle af fortolkningsresultaterne, og opmanden fandt herefter ikke, at 3F havde godtgjort, at organisationsaftalen skulle forstås som hævdet af 3F. På den baggrund tog opmanden Medarbejder- og Kompetencestyrelsens frifindelsespåstand til følge.

Læs kendelsen her